Povinně zveřejňované informace

Vytvořeno: 16. 9. 2015 Poslední aktualizace: 8. 8. 2023

  1. Název subjektu
  2. Důvod a způsob založení subjektu 
  3. Organizační struktura
  4. Kontaktní spojení 
  5. Působnost ministerstva
  6. Žádosti o informace
  7. Příjem žádostí a dalších podání
  8. Úhrady za poskytování informací – sazebník úhrad
  9. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
10. Informace o kontrolách podle zákona č. 255/2012 Sb.

 

1. Název subjektu

Ministerstvo zdravotnictví
 

2. Důvod a způsob založení subjektu

Ministerstvo zdravotnictví bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední orgán státní správy České republiky.

Působnost Ministerstva zdravotnictví je vymezena v § 10 cit. zákona následovně: Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro
 
  • zdravotní služby,
  • ochranu veřejného zdraví,
  • zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,
  • poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti,
  • zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami,
  • vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod,
  • léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,
  • zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém,
  • pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.
Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.
 
Jako orgán ochrany veřejného zdraví je na Ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky s postavením vrchního ředitele pro ochranu a podporu veřejného zdraví.
 
 
 

4. Kontaktní spojení

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Úřední hodiny úřadu

pondělí a středa 7.45 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 7.45 – 15.45 hodin

Telefonní ústředna: 224 971 111

Veškerá podání, určená Ministerstvu zdravotnictví (dále „MZ“), je třeba úřadu adresovat prostřednictvím podatelny MZ, případně elektronické podatelny MZ (dále jen „podatelna“). Podatelna přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální i v listinné podobě.

Písemná komunikace adresovaná MZ mimo podatelnu není evidována elektronickým systémem spisové služby MZ. E-mailové adresy zaměstnanců MZ nejsou určeny pro příjem elektronických podání vyhrazených MZ, takovou adresou je pouze adresa elektronické podatelny.

Žádáme občany, aby v maximální možné míře upřednostnili elektronickou komunikaci. 

V případě osobního podání probíhá příjem veškerých dokumentů adresovaných MZ prostřednictvím pracoviště podatelny. 

Kontaktní údaje pro písemný styk:

Ministerstvo zdravotnictví
P.O. BOX 81
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Elektronická podatelna:    mzcr@mzcr.cz

ID datové schránky MZ:     pv8aaxd 

IČ: 00024341

Ministerstvo zdravotnictví není plátcem DPH. 

Bankovní účet č.: 000000-0002528001/0710 vedený u České národní banky

 
 
6. Žádosti o informace
7. Příjem žádostí a dalších podání
 
 
 
9. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
10. Informace o kontrolách podle zákona č. 255/2012 Sb.