S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2019

Vytvořeno: 10. 2. 2020 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2019 celkem 5 kontrol a ukončil tři kontroly hospodaření z roku 2018 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků v celkové výši 7 630 000 tis. Kč. Dvě kontroly hospodaření u PŘO nebyly v roce 2019 dokončeny.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů.

Při kontrolách bylo ověřováno zejména to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu s právními předpisy (zejména zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o registru smluv, zákon o účetnictví, zákon o majetku státu, zákoník práce apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití poskytnutých finančních prostředků, a to se závěrem:

  • v 5 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému správci daně pro podezření o porušení rozpočtové kázně,
  • ve 3 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření na chybný postup při zadávání veřejných zakázek,
  • v 1 případě předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení oblastnímu inspektorátu práce pro podezření z nestandardních postupů v mzdové oblasti.