S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Obecné  informace o kontrolách odboru kontroly MZ  za rok 2016

Vytvořeno: 27. 3. 2017 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2016 celkem 11 kontrol. Z celkového počtu kontrol byly provedeny 2 kontroly hospodaření u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 3 595 421 tis. Kč, 3 kontroly čerpání finančních prostředků formou dotací a grantů ze státního rozpočtu u PŘO v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 20 867 tis. Kč  a  2 kontroly u nestátních organizací v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši  1 671 tis. Kč. Dvě kontroly hospodaření u PŘO a dvě kontroly čerpání finančních prostředků formou dotací a grantů ze státního rozpočtu u nestátních organizací byly dokončeny počátkem roku 2017.

Mimo výše uvedené plánované kontroly se KON v roce 2016 podílel na kontrole hospodaření dvou zdravotních pojišťoven spolu s odborem dohledu nad zdravotním pojištěním.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a dalších zákonných norem.

Při kontrolách bylo ověřováno zejména to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu se zákony (zejména zákon o veřejných zakázkách, zákon o účetnictví, zákon o majetku státu, zákoník práce apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití poskytnutých finančních prostředků, a to se závěrem:

  • v 1 případě předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení na Městskou část – živnostenský odbor pro porušení zákona,
  • ve 2 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému správci daně pro podezření z porušení rozpočtové kázně.