Zpráva o průběhu letní rekreační sezóny 2022

Vytvořeno: 23. 11. 2022 Poslední aktualizace: 16. 2. 2023

Koupání ve volné přírodě bylo orgány ochrany veřejného zdraví v České republice sledováno a kontrolováno i v průběhu letní rekreační sezóny 2022.

Pro každou rekreační sezónu je ze strany resortu zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí sestaven tzv. Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání (dále jen „Seznam“). Jedná se o seznam lokalit, na kterých bude v nastávající letní rekreační sezoně sledována kvalita vody z pohledu jejího využívání ke koupání osob.  Návrh seznamu je zveřejňován před zahájením letní rekreační sezony na webových stránkách všech krajských hygienických stanic i webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, kdokoli z veřejnosti může k návrhu podat připomínky a následně je tento seznam, na základě podaných připomínek a jejich vyhodnocení, upraven.

V Seznamu jsou zahrnuty tři typy koupacích lokalit:

– povrchové vody, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel (tzn. je zde provozováno přírodní koupaliště), dále
– povrchové vody ke koupání, kde není provozováno koupaliště a kde lze očekávat, že se bude koupat velký počet osob (tzv. koupací oblasti), a
– ostatní přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách místního významu.

V Seznamu nejsou zařazeny nádrže ke koupání (tzv. betonové nádrže) a nádrže ke koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody (tzv. biotopy). Ovšem i v těchto typech vod, které jsou dle § 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazeny pod přírodní koupaliště, je kvalita vody monitorována a zveřejňována, proto jsou do této souhrnné závěrečné zprávy zahrnuty. Vzhledem k tomu, že kvalita vody v tzv. biotopech bývá obvykle v průběhu celé rekreační sezony velmi dobrá, je budováno a uváděno do provozu stále více koupališť tohoto typu. V letošní rekreační sezoně bylo v provozu v ČR již 33 biotopů.

Koupaliště ve volné přírodě – přírodní koupaliště, která mají provozovatele a ve většině případů jsou zde kromě hygienického zázemí nabízeny i další „rekreační aktivity u vody“. Na takto provozovaných koupalištích se téměř vždy platí vstupné. Povinností provozovatele koupaliště ve volné přírodě je ve smyslu výše citovaného zákona a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů kromě jiného také sledovat kvalitu vody provozovaného koupaliště a výsledky rozborů vod, prováděných v rozsahu a četnosti daných výše citovanou vyhláškou, je povinen neprodleně předkládat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení. Na základě těchto rozborů vod, event. na základě vlastní kontroly provedené místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, hygienik rozhodne, zda je voda v koupališti vhodná ke koupání, či nikoliv nebo za jakých podmínek lze vodu ke koupání využívat.  V případě, že kvalita vody v koupališti přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, je povinností provozovatele informovat o této skutečnosti, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umístěna na všech pokladnách u vstupu na koupaliště, a pokud zde nejsou, pak v blízkosti koupaliště na viditelném místě.

Koupací oblasti – povrchové vody, které pro svou vyhovující jakost vody využívá ke koupání větší počet osob a není zde provozováno koupaliště. Na rozdíl od výše uvedených klasicky provozovaných koupališť ve volné přírodě, se zde nevybírá vstupné, ale také zde obvykle nebývá žádná doplňková vybavenost pro rekreační vyžití návštěvníků a ve většině případů ani žádné sociální zařízení. Na těchto místech sleduje kvalitu vody v pravidelných intervalech stát – tj. krajské hygienické stanice. V případě, že kvalita vody přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, daným výše uvedenou vyhláškou, je vydán zákaz koupání. Povinností příslušné krajské hygienické stanice je informovat o této skutečnosti návštěvníky na svých webových stránkách, další informace o daném koupacím místě je pak povinna zveřejnit na informační tabuli, umístěné na snadno dostupném místě v blízkosti koupacího místa. V letošní letní rekreační sezoně bylo krajskými hygienickými stanicemi takto sledováno 123 lokalit.

Samozřejmě existují ještě další přírodní vodní plochy, kromě výše vyjmenovaných, které využívají někteří občané ke koupání. Je však nutné zdůraznit, že kvalita vody z hlediska možného ohrožení zdraví při koupání a při vodní rekreaci není na těchto vodních plochách nikým sledována. Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajících se.

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti jsou na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zveřejněny nejdůležitější informace o této problematice. V průběhu rekreační sezony jsou zde také zveřejňovány sumární informace v rámci celé ČR – přehled koupališť a koupacích oblastí, kde byl vyhlášen zákaz koupání nebo byla zjištěna zhoršená kvalita vody ke koupání. Další doplňující informace, např. o doplňkové vybavenosti konkrétního koupaliště, lze získat na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.  

Dále byly i v letošní koupací sezoně v provozu webové stránky www.koupacivody.cz, spravované Ministerstvem zdravotnictví, které velmi přehledně na mapových podkladech ukazují jak místa, která jsou z pohledu kvality vody ke koupání sledována, tak jejich aktuální kvalitu vody.

V koupací sezoně 2022 bylo orgány ochrany veřejného zdraví sledováno celkem 292 míst využívaných ke koupání, z toho 169 provozovaných koupališť ve volné přírodě a 123 koupacích oblastí. Orgány ochrany veřejného zdraví bylo odebráno 1044 kontrolních vzorků vody a ze strany provozovatelů bylo odebráno 961 vzorků. Na základě provedených laboratorních analýz byl v letní rekreační sezoně 2022 vydán orgány ochrany veřejného zdraví zákaz koupání (černý symbol) na 15 lokalitách v ČR. Kvalita vody, označená jako nevhodná ke koupání (červený symbol), byla zjištěna na 35 lokalitách (podrobněji viz přiložené tabulky). Nevyhovující kvalitu vody ke koupání vykazovalo tedy celkem 50 lokalit, tj. 17,1 % ze všech sledovaných lokalit.

I během rekreační sezony 2022 měla značná část koupališť problémy především s nadměrným růstem sinic, což bylo také hlavním důvodem k vydávání zákazu koupání. Sinice se v našich vodách vyskytují z důvodu znečištění povrchových vod především v ukazateli fosfor, který při zvýšené teplotě a délce slunečního svitu přispívá k jejich nadměrnému rozvoji. Pro zlepšení kvality vody by prioritně mělo být zamezeno dotaci živin, zejména fosforu, do povrchových vod, což lze zajistit dobudováním třetího stupně čištění odpadních vod u všech stávajících čistíren odpadních vod a vybudováním nových čistíren odpadních vod v obcích, které odpadní vody zatím důsledně nečistí. Přímo na nádrži pak mohou být využita další opatření (např. změna rybí obsádky, podpora růstu vodních rostlin, srážení fosforu různými koagulanty). Likvidace již rozvinutého květu sinic algicidy je z hlediska ochrany zdraví koupajících i vodního ekosystému značně riziková (využití těchto látek podléhá v souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení ze strany příslušného vodoprávního úřadu), navíc neodstraňuje příčinu, kterou je nadměrný přísun živin, ale představuje pouze krátkodobé řešení.

Některé oblasti se potýkaly také s výskytem cerkáriové dermatitidy. Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů nebo i zarudnutím kůže a je doprovázeno intenzivním svěděním. Způsobují ho drobní parazitičtí živočichové, jejichž životní cyklus je vázán na vodní plže a dále na vodní ptáky (např. divoké kachny). V životním cyklu tohoto parazita se vyskytuje tzv. cerkáriové stádium, kdy se cerkárie uvolní z plže do vody a snaží se najít vodního ptáka, ve kterém by byl dokončen vývoj. Pokud narazí na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Pokus o průnik kůží člověka je provázen imunitní reakcí, což je vlastně cerkáriová dermatitida. V kůži člověka nemají cerkárie šanci přežít a z tohoto důvodu onemocnění trvá naštěstí jen několik dní.

Závěr

Počet provozovaných koupališť a vodních ploch ke koupání sledovaných krajskými hygienickými stanicemi se ve srovnání s předcházejícími lety příliš nemění.

Letošní léto bylo podle informací Českého hydrometeorologického ústavu zhodnoceno jako velmi teplé (6. nejteplejší od roku 1961). Srážkově bylo zařazeno mezi průměrné. Nevyhovující kvalitu vody ke koupání vykazovalo v rekreační sezóně 2022 celkem 50 sledovaných lokalit, tj. 17,1 %. Všechny zákazy ke koupání (15 lokalit – viz přiložené tabulky) byly orgány ochrany veřejného zdraví vydány z důvodu nadměrného výskytu sinic.

Přílohy