Započítání praxe na covidových jednotkách do specializačního vzdělávání školence na rezidenčním místě

Vytvořeno: 19. 11. 2021 Poslední aktualizace: 19. 11. 2021

Pokud došlo v době pandemie k nasazení školence mimo vzdělávací plán na covidovou jednotku (jak ji definuje aktualizace vzdělávacích programů pro vlastní specializovaný výcvik zveřejněná na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví), pak příjemce dotace přepracuje vzdělávací plán školence podle skutečnosti, která nastala v průběhu specializačního vzdělávání, tj. zahrne do něj působení lékaře na covidové jednotce. Do aktualizovaného vzdělávacího plánu je možné zahrnout minimálně polovinu doby, maximálně 12 měsíců po které lékař v době od 1. března 2020 do 31. prosince 2021 vykonával svou praxi na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19. V případě, že nebude započtena celá doba nasazení školence na covidové jednotce, musí být přepracován vzdělávací plán v souladu s dobou uznané části nasazení a vzdělávání o nezapočtenou část příslušně prodlouženo. Podle tohoto přepracovaného vzdělávacího plánu je pak příjemce dotace povinen upravit odpovídajícím způsobem i finanční plán školence. Finanční plány z roku 2020 již nelze zpětně upravovat. Upozorňujeme na to, že touto úpravou je možné vyhnout se hrozícímu nebezpečí neoprávněnému čerpání finančních prostředků z dotace k jinému účelu, než byla dotace přiznána. Podle upraveného vzdělávacího plánu dojde k převedení finančních prostředků do následujícího roku, nebo k ponížení poskytnuté dotace.

V případě vzdělávání ve kmeni je univerzálním řešením požádat o přerušení vzdělávání a tím i o zastavení poskytování dotace po dobu, kdy je školenec nasazen na covidové jednotce a nevzdělává se podle vzdělávacího plánu ve kmeni.