Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2024

Vytvořeno: 31. 8. 2023 Poslední aktualizace: 19. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2024.

Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna do 2. října 2023 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Upozorňujeme na následující změny oproti dotačnímu období roku 2023:

  • Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 2. října 2023.
  • Povinnou přílohou žádosti je platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů (v případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů) a plná moc udělená statutárním orgánem v případě podpisu žádosti zmocněncem. Nevkládejte přílohy v systému Grantys do subjektu, ale do přílohy projektu.
  • Termín pro předložení závěrečné zprávy byl stanoven na 31. ledna 2025.

Pečlivě prostudujte priority a aktivity vyhlášené pro rok 2024 (A až F), je zde několik změn!

Dále pak věnujte pozornost neodstranitelným vadám (Metodika, str. 19). Při jejich výskytu poskytovatel řízení zastaví.

  • Z neodstranitelných vad je nejčastější opomenutí jedné nebo více povinných příloh (kopie smlouvy o běžném účtu, rozpočtové tabulky, aj.). Rozpočtové tabulky se přikládají k žádosti i v případě, že není na jejich položky požadována dotace (tj. pokud jsou součástí projektu náklady na „služby“, přikládá se k žádosti rozpočtová tabulka „služby“, a to i v případě, že na služby není požadovaná dotace.).
  • Další nejčastější vadou je nevyplnění hodnoty u druhého a dalšího indikátoru (uvádění hodnoty je povinné u každého indikátoru).
  • Pozor: číslo bankovního účtu uvedené v žádosti musí být shodné s bankovním účtem v povinné příloze.
  • Po odeslání v systému Grantys zkontrolujte, zda je žádost odeslána i datovou schránkou, řádně podepsána dle pokynů uvedených v metodice.

Pro lehčí průběh administrativního procesu doporučujeme:

  • před uzavřením a odesláním žádosti zkontrolovat, zda částky uvedeny v žádosti o dotaci souhlasí s částkami v rozpočtových tabulkách v příloze, že jsou tabulky řádně vyplněny (např. požadavky musí být specifikovány co nejpodrobněji, u OOV a mezd je nutný jmenovitý seznam osob), a že se součty v tabulkách a v žádosti shodují,
  • ujistit se, že spolufinancování má přímou spojitost s projektem, nelze vykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu,
  • nenechávat podání žádostí až na poslední týden platnosti výzvy.

Výše uvedené informace nenahrazují plné znění Metodiky programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2024.

Pokud budete mít problém či dotazy týkající se systému Grantys, kontaktujte technickou podporu na tel.: 515903115 nebo e-mailu: grantys@nap.cz.

Přílohy