S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

Vytvořeno: 22. 1. 2016 Poslední aktualizace: 22. 1. 2016

č.j.MZDR/81392/2015-1/SOZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016.

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2016 předloženo celkem 104 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen „žádosti“). 10 žádostí bylo pro formální nedostatky vyřazeno (Tabulka č. 3_Žádosti vyřazeny pro formální nedostatky_2016) a 94 žádostí splnilo veškeré požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu podpory zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016. Jeden předkladatel od realizace projektu odstoupil a do výběrového řízení tak bylo zařazeno 93 žádostí.

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen „Komise“) následně navrhla k finanční podpoře celkem 56 žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti doporučené k podpoře_2016) a 37 žádostí k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nedoporučené k podpoře_2016). Porada vedení Ministerstva zdravotnictví podpořila stanovisko Komise a pan ministr předložený návrh schválil.

Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti na schválení rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program. U projektů, které byly realizovány i v roce 2015 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2016, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení za rok 2015, tzn. na předložení závěrečné zprávy o splnění projektu ve stanoveném termínu s kladným hodnocením komise, na včasném a úplném vyúčtování poskytnuté dotace, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a event. vrácení finančních prostředků, které nebyly vyčerpány.

Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky, včetně konkretizace v jednotlivých položkách. V případě, že přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu budou nižší, než bylo nárokováno, může dojít k redukci počtu žádostí doporučených k finanční podpoře.

Na tuto dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2016 včetně  přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí.

 

Přílohy