Výsledky otevřené výzvy ZDOVA1 zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících

Vytvořeno: 16. 2. 2021 Poslední aktualizace: 26. 2. 2021

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu Zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu Zdraví vyhlásilo v roce 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondů EHP 2014-2021 „Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících“ (ZDOVA1).

Do této výzvy bylo předloženo 38 žádostí, z toho více než čtvrtina byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska nebo Islandu.

Všechny žádosti podané do této výzvy byly posouzeny z hlediska formálních náležitostí a oprávněnosti. Žádosti, které splnili kritéria formálních náležitostí o oprávněnosti byly následně hodnoceny z hlediska kvality externími hodnotiteli. Celkem 29 projektových postoupilo do fáze posouzení hodnoticí komisí. Hodnoticí komise doporučila k financování 10 projektů, 4 byly ponechány jako rezervní a 15 projektů nebylo doporučeno k financování.

Následná verifikace ze strany Ministerstva financí potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem zdravotnictví jako partnerem programu proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Zdraví a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení.

Seznam schválených žádostí a rezervních projektů, které byly rovněž schváleny poradou vedení Ministerstva zdravotnictví, je uveden v příloze tohoto článku.

Předpokládáme, že o financování rezervních projektů rozhodne zprostředkovatel programu nejpozději do konce března 2021.

Všichni žadatelé budou oficiálně vyrozuměni zprostředkovatelem programu v souladu s výzvou.

Přílohy

Seznam podpořených a rezervních žádostí o grant