Výběr externího hodnotitele pro oblast intervence 3.2c IOP – tj. projekty zaměřené na řízení kvality a nákladovosti systému zdravotnictví

Vytvořeno: 12. 12. 2012 Poslední aktualizace: 12. 12. 2012

MZ ČR vyhlašuje veřejnou výzvu k výběru expertního hodnotitele pro projekty zaměřené na zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí „Health Technology Assessment“ (HTA) v rámci sítě zdravotnických zařízení a projekty zaměřené na efektivitu a standardy řízení zdravotnických zařízení.

Expertní hodnocení se bude týkat posouzení technické specifikace pořizovaného vybavení projektů v rámci zadávacích dokumentací v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).
 
Expertní hodnotitel vypracuje stanoviska k technickým specifikacím vybavení u projektů zaměřených na informační systémy a databáze používané v rámci řízení nemocnice i lékařských výkonů, zejména nemocniční informační systém, ekonomický informační systém, databázový systém, systém pro operační sály atd.
Stanovisko bude zpracováno zejména s ohledem na nastavení technických parametrů pořizovaného vybavení v zadávacích dokumentacích případně jiných dokumentech tj. zda tyto parametry nejsou nastaveny diskriminačně a zda jsou uvedeny pouze tzv. hlavní technické parametry.
 
Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů ve fázi realizace pro oblast intervence 3.2c IOP. Z této databáze jsou hodnotitelé na základě profesního zaměření a zkušeností vybráni Odborem evropských fondů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory k hodnocení  projektů.
Zařazení zájemce do databáze hodnotitelů v době realizace probíhá prostřednictvím vyplnění dotazníku (viz. Příloha 1) a jeho následného zaslání na emailovou adresu iop@mzcr.cz spolu se zasláním profesního životopisu, do předmětu e-mailu uveďte Dotazník pro externího hodnotitele. Dotazník je následně vyhodnocen, a pokud příslušný zájemce splňuje všechny náležité podmínky, je zařazen do databáze hodnotitelů. O výsledném zařazení do databáze jsou zájemci informováni emailem.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Kateřinu Markovou na e-mailu katerina.markova@mzcr.cz, příp. na telefonním čísle 224 972 369.

Přílohy