S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Vytvořeno: 15. 7. 2020 Poslední aktualizace: 13. 10. 2022

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné vykonáním aprobační zkoušky

 

Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky (kromě farmaceutů), kteří nejsou osobami uvedenými v § 73 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. nebo pro osoby, které nezískaly odbornou kvalifikaci v členském státě EU, tj. pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii, mimo smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru či mimo Švýcarskou konfederaci.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je vázáno na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku. Hlavními předpoklady pro uznání je prokázání odborných znalostí, znalosti českého jazyka, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.

 

Zpět na Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

 

 

Pokyny pro vyplnění žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek – nalepením kolkové známky (je-li požadována) na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti

 

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání je nutné doložit následující doklady:

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o úspěšně složené aprobační zkoušce;

 • ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení;

 • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci)

  • nedokládají žadatelé, kteří nežádají o uznání pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – možné doložit výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti; nesmí být při předložení starší 3 měsíců (vzor v příloze níže);

 • prostá kopie dokladu o typu pobytu na území České republiky (např. OP, pas s vyznačeným pobytem, vízem, …);

 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

 

Pokud žadateli uznal jeho odbornou způsobilost kterýkoliv z členských států EU, absolvování aprobační zkoušky se nevyžaduje a žadatel dokládá místo dokladu o úspěšně složené aprobační zkoušce úředně ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o uznání kvalifikace vydané některým členským státem EU. Ministerstvo potom postupuje podle hlavy VII zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU, ale žadatel následně tuto profesi v tomto státě nevykonával, uznávání se řídí dle principů uváděných zde. U těchto žadatelů se však nevyžaduje absolvování aprobační zkoušky. Ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje minimální požadavky na vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného povolání (vyhláška č. 39/2005 Sb.). Pokud žadatel tyto požadavky nesplňuje, ministerstvo postupuje podle hlavy VII zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb

Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU a žadatel následně tuto profesi v tomto státě vykonával, podává žádost jako osoba usazená v členském státě EU nebo osoba hostující a uznávání se řídí dle principů ZDE uváděných.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: Katerina.Pribylova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 


 

APROBAČNÍ ZKOUŠKA

podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb.

Aprobační zkouška ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání. Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením agendy týkající se zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.

Veškeré informace k aprobačním zkouškám společně se seznamem zkušebních otázek k ústní odborné zkoušce a přehledem doporučené literatury jsou dostupné na stránkách NCO NZO

 

Pokyny pro podání žádosti o vykonání aprobační zkoušky:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF
4
žádost podepsat
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti

 

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání je nutné doložit následující doklady:

 • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání;

  • nedokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

 • ověřené kopie dokladů o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění;

  • dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

 • prostou kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení).

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části:

1. První částí jsou dva písemné testy:

 • prvním testem se ověřují odborné znalosti;

 • druhým testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice;

Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce. Úspěšné absolvování písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části.

2. Druhou částí je praktická:

Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná jejím absolvováním pod přímým vedením zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném povolání, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně. Praktická část aprobační zkoušky probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb. Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbližším možném termínu.

 

Délka praktické části pro jednotlivá povolání

radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, biomedicínský inženýr, fyzioterapeut, zrakový terapeut, klinický psycholog, klinický logoped, behaviorální analytik

60

všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, dětská sestra, asistent behaviorálního analytika, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví

40

laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent zubního technika, praktická sestra, behaviorální technik

30

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář

14

 

3. Třetí částí je ústní odborná zkouška:

Ústní odbornou zkouškou se ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Ústní odborná zkouška se koná pouze v českém jazyce před zkušební komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví.

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky. S tímto dokladem si může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 963/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 


 

INFORMACE O ZÁMĚRU VYKONAT PRAKTICKOU ČÁST APROBAČNÍ ZKOUŠKY

podle § 89 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.

Po úspěšně absolvované písemné části aprobační zkoušky obdrží uchazeč potvrzení. Toto potvrzení je jednou z příloh k Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky. Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky musí podat každý žadatel o vykonání aprobační zkoušky bez výjimky. Před vydáním rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání je nutné prokázat bezúhonnost a zdravotní způsobilost žadatele – oba dokumenty nesmí být starší 3 měsíců. Žadatelé mají možnost požádat písemně o využití těchto dokladů z žádostí, které jsou již u Ministerstva zdravotnictví zaevidovány (např. z žádosti o vydání rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou) za předpokladu, že tyto doklady nejsou starší 3 měsíců (postačí připojit k zasílané informaci o záměru).

Ministerstvo vydá po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a po složení písemné části aprobační zkoušky rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání, pokud žadatel hodlá absolvovat praktickou část aprobační zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky.

Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je příslušné zdravotnické povolání vykonáváno. Zdravotnický pracovník může toto přímé vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání nebo rozhodnutí o povolení odborné praxe, a nemůže být současně školitelem. Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Pokyny pro podání Informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky:

1
vyplnit Informaci v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout pro tisk
3
vytisknout z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek – nalepením kolkové známky (je-li požadována) na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní Informaci, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti

 

Podání informace je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

K vyplněné a podepsané Informaci je nutné doložit následující doklady:

 • potvrzení o složení písemné části aprobační zkoušky vydané Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti– nesmí být při předložení starší 3 měsíců – zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – možné doložit výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti; nesmí být při předložení starší 3 měsíců (vzor v příloze níže);

 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

Pokud během platnosti rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání za účelem splnění praktické části aprobační zkoušky dojde ke změně přímého vedení, je nutné tuto změnu nahlásit. Formulář je k dispozici níže.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: Katerina.Pribylova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 


 

Kontaktní centrum pro cizince

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) zřídilo Kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum je určeno uchazečům o zaměstnání v České republice se vzděláním získaným v zemích mimo EU i poskytovatelům zdravotních služeb.

Na webových stránkách kontaktního centra jsou k dispozici podrobné informace potřebné k efektivnímu vyřízení všech dokladů nutných pro výkon zdravotnického povolání na území České republiky.

Odkaz na webové stránky kontaktního centra NCO NZO

Přílohy