S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2012

Vytvořeno: 10. 12. 2012 Poslední aktualizace: 10. 12. 2012
Dne 10. 12. 2012 předal ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji projektům podporovaným Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů.
Cena ministra zdravotnictví v letošním roce byla udělena třem řešitelským týmům:
  • RNDr. Bořivoji Vojtěškovi, DrSc. z Masarykova onkologického ústavu za projekt s názvem „Ubiquitin-chaperonový degradační systém a jeho role v procesu nádorové přeměny buňky: možnosti ovlivnění jeho buněčných funkcí cílenými inhibitory“. Cílem projektu bylo přispět k pochopení role stresových proteinů a antionkogenů v nádorové buňce. Výsledky této práce přináší řadu poznatků o úloze stresových proteinů v maligní přeměně buňky a poskytují tak zásadní informace pro budoucí cílenou léčbu založenou právě na inhibici stresových proteinů v nádorech.
  • prof. RNDr. Šárce Pospíšilové, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno za projekt s názvem „Analýza změn genomu a jeho exprese u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií v průběhu vývoje onemocnění“. Cílem projektu byla podrobná analýza genetických změn, ke kterým dochází v nádorových buňkách pacientů s chronickou lymfocytární leukémií v průběhu onemocnění. Tyto změny mají velký význam pro prognózu onemocnění i pro výběr vhodné aktuální terapie. Výsledky projektu byly opakovaně publikovány v mezinárodních i domácích impaktovaných časopisech, prezentovány na řadě vědeckých konferencí a začaly být prakticky využívány při diagnostice a léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií.
  • MUDr. Vojtěchu Melenovskému, CSc. z Institutu klinické a experimentální medicíny za projekt s názvem „Metabolické faktory ovlivňující progresi chronického srdečního selhání.“ Cílem projektu bylo zjistit, jak mohou změny metabolismu doprovázející srdeční selhání přispět k progresi onemocnění. Hlavním nálezem práce je, že natriuretický peptid BNP, uvolňovaný ve zvýšené míře z nemocného srdce přispívá k odbourávání tukové tkáně a může tak přispívat k rozvoji srdeční kachexie. 

Dále pan ministr udělil pět čestných uznání: prof. MUDr. Lukáši Robovi, CSc. z Fakultní nemocnice v Motole za projekt s názvem “Význam peroperační detekce sentinelových lymfatických uzlin pro individualizaci léčby časných stádií karcinomu děložního hrdla“; prof. MUDr. Pavlu Seemanovi, Ph.D. z Fakultní nemocnice v Motole za projekt s názvem “Analýza genu BSCL 2 a klinická studie u českých pacientů s hereditární motorickou neuropatií“; prof. MUDr. Martinu Haluzíkovi, DrSc. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za projekt s názvem “Úloha hormonů tukové tkáně při vzniku a rozvoji arteriální hypertenze u pacientů s obezitou“; MUDr. Josefu Houšťkovi, DrSc. z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR za projekt s názvem “Genetické příčiny mitochondriálních chorob vyvolaných defektem ATP syntázy“; doc. MUDr. Tomáši Stopkovi, Ph.D. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za projekt s názvem “Výzkum patogeneze lidských leukemií/lymfomů při manipulaci exprese onkogenních mikroRNA“.

Ocenění byla za účasti zástupců poradních orgánů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví a odborné veřejnosti slavnostně předána v Martinickém paláci, kde se letos konal již 22. ročník těchto ocenění. „Jsem potěšen, že každý rok dochází k mimořádným výsledkům ve výzkumu a vývoji v rezortu zdravotnictví. Tyto výsledky svědčí o skutečnosti, že v oblasti zdravotnického výzkumu je stále mnoho nového pro objevování a řešení. Zároveň bych chtěl poděkovat všem oceněným a popřát jim další úspěchy při aplikaci nových poznatků do praxe,“ uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Na slavnostním předávání ocenění byla zahájena anketa, v níž veřejnost může hlasovat na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, a zvolit tak ze všech oceněných týmů jeden, kterému bude udělena Cena Veřejnosti. Hlasování bude ukončeno dne 31. 1. 2013 s následným vyhlášením vítěze.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
e-mail: tis@mzcr.cz
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?