Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami od 1. 1. 2013

Vytvořeno: 15. 11. 2012 Poslední aktualizace: 15. 11. 2012

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV) nebyl nijak zásadně upravován od roku 1996. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ČR) se rozhodlo pro historicky první projekt kultivace tohoto seznamu a vytvoření nezávislého software pro jeho další údržbu a modelaci. Kultivace začala v roce 2010, protože ve výkonech nebyly po celou dobu celkově jednotně revidovány vstupní parametry, zejména cena přístrojů, zdravotnických léků či materiálu. Do této doby byly prováděny pouze dílčí úpravy na návrh odborných společností nebo z iniciativy MZ ČR. Rozdílný přístup poskytovatelů k vykazování zdravotní péče podle platného seznamu, stejně jako přístup odborných společností k úpravám SZV vytvářel zdroj deformací a neobjektivních relací v této základní podzákonné normě pro vykazování poskytnuté zdravotní péče. V praxi to znamená přiblížení úhrad skutečným nákladům.

Kultivace kladla důraz na věcnou správnost změn. Spolu s vytvořením software umožnila udržovat a aktualizovat položky v registračních listech dle jednotných pravidel. Zároveň při akceptování aktuálních cen a úrovně medicínských postupů zajistila udržování systematického přístupu napříč všemi odbornostmi.
 
Po náročných jednáních členů Pracovní skupiny MZ k seznamu výkonů probíhajících v roce 2012 s předkladateli jednotlivých odborností se podařilo z celkového počtu 3655 výkonů projednat 2500 výkonů a z tohoto počtu bude 441 výkonů novelizováno k 1. 1. 2013. Vždy je nutná novelizace zdravotních výkonů jednotlivých odborností jako celku a proto nebyla doposud realizována novelizace všech 2500 projednaných výkonů.
 
Úspěšně byla dokončena kultivace výkonů odborností všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, mezioborových univerzálních výkonů. Klíčovou částí novely uvedené vyhlášky představilo uvedení názvosloví a některých dotčených výkonů do souladu s nově přijatými zákony o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách, o zdravotnické záchranné službě, s účinností od 1. 4. 2012 a dále uvedení do souladu (textové části, případně zdravotních výkonů) vyplývajících z novely zákona o veřejném zdravotním pojištění z roku 2011.
 
Predikce Ministerstva zdravotnictví navíc ukazují, že provedené změny jsou celkově neutrální z hlediska výše úhrad.
 
Byly zrušeny kategorie Q.  Upustilo se tak od dosavadní praxe, během níž byl výkon agregován do klinického vyšetření v poměru, v jakém býval spolu s klinickým výkonem pravidelně vykazován. Toto opatření zmírní zkreslování skutečností při vykazování péče.  Změna se týká 77 výkonů. Ministerstvo zdravotnictví od ní především očekává zreálnění cen vstupů, úsporu finančních prostředků a zbytečných opakovaných kontaktů pacienta s lékařem (ČR má jeden z nejvyšších objemu kontaktů pacienta s lékařem v Evropě).
 
Úspěšný krok v novelizaci seznamu byla také úprava klinických vyšetření, kdy bylo nutné doplnit chybějící kódy vyšetření v odbornostech, které zatím svůj výkon „klinické vyšetření“ neměly. Doposud tak zatím vykazovaly klinické vyšetření základního oboru, tedy klinické vyšetření chirurgem. Jednalo se o klinická vyšetření traumatologem, cévním chirurgem, kardiochirurgem, která chyběla i ve statistice sledovaných výkonů. Celková změna u klinických vyšetření se týká 190 výkonů. Dále bylo zrušeno 48 výkonů klinických vyšetření 1, tj. nositelem s absolvováním základního kmene v základních oborech. Ty byly vykazovány jen zřídka. Reálnou odpovědnost za méně vzdělaného kolegu totiž nesl lékař se specializovanou způsobilostí.
 
Díky novému přístupu MZ bylo do připomínkového řízení odesláno 15 výkonů, které pacientům zajistí, že úhrada procedury bude možná z veřejného zdravotního pojištění.
 
Výkony ve veřejném zájmu Ministerstvo zdravotnictví posoudilo především s ohledem na ekonomické dopady. Neměly by přesáhnout rámec finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013. Mezi výkony navrhované k zařazení patří transplantační výkony, očkovací výkony k prevenci tuberkulózy, katetrizační implantace aortální chlopně u pacientů, u kterých není možné provést standardní chirurgickou náhradu (tzv. TAVI), hybridní výpočetní a pozitronová emisní tomografie PET-CT a dále výkony související s umělým oplodněním.
 
Vzhledem k tomu, že cílem procesu kultivace seznamu bylo zreálnit ceny vstupů, Ministerstvo zdravotnictví považovalo za nutné v rámci veřejného zájmu přistupovat k odbornostem systémově. V minulosti byl tento proces kontinuálně zanedbáván a dnešní snahu lze tedy označit za klíčový průlom v cenotvorbě ve zdravotnictví. Proto se dále rozhodlo navýšit ceny pohonných hmot u dopravní záchranné služby stejně jako u zdravotní záchranné služby a dále navýšit průměrnou mzdu tak, aby mechanizmus zajistil pravidelnou evaluaci cen pohonných hmot a její následné promítnutí do úhrady za výkon.
 
Novelizace části výkonů je zcela jasným signálem pro odbornou veřejnost dokazujícím intenzitu snahy Ministerstva zdravotnictví kultivovat seznam zdravotních výkonů a tím jednoznačně zreálnit historicky deformované ceny výkonů.
 
Ministerstvo tímto vyjadřuje uznání a poděkování členům Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů. Předpokládáme, že díky usilovné práci členů této skupiny bude do února 2013 dokončena kultivace ve zbylých odbornostech a k 1. 7. 2013 vyjde dle našeho plánu kompletně novelizovaný Seznam zdravotních výkonů s účinností k 1.1.2014.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?