Poslanci v prvním čtení projednali zákon o univerzitních nemocnicích

Vytvořeno: 25. 4. 2017 Poslední aktualizace: 25. 4. 2017

„Z vlastní zkušenosti ředitele mohu potvrdit, že naše fakultní nemocnice potřebují lepší a aktuálnější legislativní rámec než ten, ve kterém fungují doposud. Fakultní nemocnice tvoří páteřní síť našich zdravotnických zařízení, ve kterých je pacientům poskytována špičková zdravotní péče na nejvyšší úrovni. Proto považuji za svoji povinnost pomoci jim vytvořit optimální podmínky pro co možná nejtransparentnější a nejefektivnější řízení,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který dnes v prvním čtení projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Návrh byl vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích.

Koncem února vyjádřili podporu tomuto návrhu zákona také zástupci tuzemských univerzit a zdravotních pojišťoven: http://www.mzcr.cz/dokumenty/rektori-a-zastupci-zdravotnich-pojistoven-podporuji-zakon-o-univerzitnich-nemocn_13457_1.html. Na dnešní tiskové konferenci pak opětovně návrh podpořil i Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, pod kterou coby největší českou univerzitu spadá hned pět lékařských fakult.

 

 

Hlavní cíle zákona o univerzitních nemocnicích:

 • Opustit nevhodný a přežitý status státní příspěvkové organizace a přejít na nový model správy a hospodaření organizace odpovídající velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic.
 • Zachování páteřní sítě nemocnic, které poskytují kvalitní zdravotní péči ve všech potřebných oborech a nikoliv jen v těch lukrativních, jak je tomu u některých soukromých zařízení. Zároveň chce návrh zajistit, aby mohly lékařské fakulty připravovat nové generace lékařů a měly vliv na chod těchto vybraných nemocnic. V zákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitami, resp. jejími lékařskými fakultami, a budoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu.
 • Univerzitní nemocnice budou mít také snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, zároveň ale budou pod dohledem rady složené jak ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva financí, konkrétní spolupracující univerzity i samotných zaměstnanců zdravotnického zařízení. Toto se týká také majetkových úkonů, což ve své podstatě znamená zvýšenou kontrolu nad těmito úkony ze strany státu, protože k záměru rady univerzitní nemocnice se vyjadřují i obě zmíněná ministerstva, a z hlediska prodeje nemovitostí tedy nedochází k žádnému zmírnění oproti stávající platné úpravě.
 • Statutárním orgánem univerzitní nemocnice bude ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, avšak výlučně na návrh rady univerzitní nemocnice. Takový návrh musí být schválen tříčtvrtinovou většinou členů rady. Rada je sedmičlenná a sestává z tří zástupců Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva financí, dvou zástupců spolupracující univerzity a jednoho zvoleného zástupce zaměstnanců. Ředitel i členové rady odpovídají za výkon své funkce celým svým majetkem.
 • Univerzitní nemocnici bude možné zřídit a zrušit pouze zákonem. V orgánech univerzitní nemocnice bude mít své zástupce též vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s vlastním majetkem, výnosy bude možné použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.
 • Univerzitními nemocnicemi se stanou výhradně dnešní fakultní nemocnice, poskytující zdravotní služby v širokém spektru oborů, stejně jako vědu, výzkum a výuku. Ministerstvo zdravotnictví v tomto bodě vyhovělo požadavku děkanů lékařských fakult a ustoupilo od původního záměru zahrnout do rozsahu transformovaných nemocnic i některé další státní nemocnice.
 • Zákon počítá se specifickým postavením vojenské univerzitní nemocnice, která bude i nadále státní příspěvkovou organizací.

 

Nemocnice, které by měly získat statut univerzitních nemocnic:

 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha se podle návrhu zákona má stát vojenskou univerzitní nemocnicí a zůstat státní příspěvkovou organizací.

V případě úspěšného legislativního procesu by měl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2018.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?