Ministerstvo zdravotnictví představilo tzv. Pandemickou úmluvu a vyvrátilo s ní spojené dezinformace

Vytvořeno: 28. 11. 2023 Poslední aktualizace: 14. 12. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví dnes proběhla snídaně s novináři, která byla zaměřena na představení připravované Pandemické úmluvy a vyvrácení aktuálně kolujících dezinformací. Jejím cílem je obsáhnout tzv. celý cyklus pandemie, tedy prevenci, připravenost a reakci na hrozby pro veřejné zdraví, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a posílit celkově ochranu veřejného zdraví. Obecně má dohoda za cíl zlepšit připravenost všech členských států WHO, a to formou užší koordinace a spolupráce, která může účinněji pomoci předejít budoucím zdravotním krizím nebo snižovat jejich dopady.

“Chtěl bych zdůraznit, že tato dohoda pouze shrnuje a formalizuje procesy, které již dlouhodobě probíhají, případně ty, které byly implementovány v době pandemie covid-19. Jde například o pomoc chudším zemím, spolupráci laboratoří, sdílení informací či zkušenosti s léčbou,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

“Záměrem dohody v žádném případě není kontrola nad zdravotními systémy jednotlivých členských států WHO. Naopak. Princip spolupráce je založen na národní suverenitě členských států, které mají svrchované právo vydávat a implementovat legislativní předpisy s cílem poskytování zdravotních služeb,” řekl ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum. “Ani po ratifikaci dohody nebude moci WHO jakkoliv přímo zasahovat do poskytování a řízení zdravotní péče v ČR nebo klást požadavky na zdravotní stav či léčbu obyvatel. Toto bude vždy rozhodnutí České republiky,” doplnila ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU Kateřina Baťhová.

Jakmile bude mezinárodní dohoda a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů ze strany států WHO schválena, bude předložena k souhlasu oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně ratifikována prezidentem ČR jako tzv. Prezidentská smlouva.

Aktuální návrh dohody a stejně tak všechny dostupné dokumenty jsou veřejně dostupné na stránkách Světové zdravotnické organizace zde. Na tomto odkazu najdete i video záznam z každého jednání komise pro přípravu Dohody, stejně tak jako zápisy z každého jednání a písemná vyjádření všech zainteresovaných stran.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?