S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kulatý stůl na téma: Prevence poranění ostrými předměty

Vytvořeno: 9. 4. 2014 Poslední aktualizace: 9. 4. 2014

Dne 3. dubna 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice poranění ostrými předměty ve zdravotnictví a sociálních službách. Cílem akce bylo upozornit odbornou veřejnost na Směrnici Rady Evropské unie 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty.

Směrnice byla vydána v roce 2010 a klade si za cíl zlepšit pracovní prostředí a bezpečnost zdravotnického personálu. Dokument ustanovuje základní podmínky pro zavádění nových opatření v oblastech hlášení a prevence do praxe. Směrnice tak klade důraz na zvyšování práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatelů s ohledem na rizika poranění ostrými předměty.

Na kulatém stolu vystoupili hlavní sestra České republiky Mgr. Alena Šmídová a další zástupci Ministerstva zdravotnictví z odboru ochrany veřejného zdraví, představitelé tří největších profesních asociací v oboru – Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, České asociace sester a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Dále se diskuze zúčastnili odborníci z Unie zaměstnavatelských svazů, krajských hygienických stanic a Karlovy a Masarykovy Univerzity.

Účastníci se seznámili s bližšími informacemi o současném stavu transpozice směrnice v České republice. Zazněla shoda, že ačkoliv byla Směrnice dostatečně zapracována do českého právního systému de jure, existuje řada možností zlepšení jejího uvedení do praxe u českých poskytovatelů zdravotních služeb a dalších zařízení, které poskytují zdravotní a sociální služby.

Mezi hlavní závěry kulatého stolu je možné zařadit následující priority:

•  Je nutné průběžně zvyšovat povědomí o problematice poranění ostrými předměty a obsahu Směrnice nejen mezi zaměstnanci, ale i managementy poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb formou seminářů, školení, konferencí, porad, publikací a tištěných letáků.

• Organizovat periodická školení všech osob, které jsou vystaveny riziku poranění a zařadit proškolení mezi pravidelná bezpečnostní školení zaměstnanců.

• Poskytovatel zdravotních služeb je ze zákona povinen nahlásit orgánu ochrany veřejného zdraví každé poranění kontaminovaným předmětem, a proto musí být vyvíjena soustavná činnost v oblasti informování personálu a efektivního hlášení poranění bez obav z postihu poraněného za nahlášení takového poranění. Jednotný systém hlášení by měl být považován za všeobecně uznávaný postup.

• Identifikace a pravidelné hodnocení rizik a prevence těchto poranění za využití všech dostupných prostředků.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?