S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 20. 3. 2021

Vytvořeno: 20. 3. 2021 Poslední aktualizace: 20. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 19.03.2021 bylo provedeno 29 882 testů PCR a 102 434 antigenních testů, a to u 131 039 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 72,9 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 9 624 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 16,6 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 4 154 asymptomatických osob, z toho v 751 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 36,0 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 18,3% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,8% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 20.03.2021 68 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

1 374,7

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

1 002,8

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

0,87

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

40,6%

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

 

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 19.03.2021

/generováno 20.03.2021/

 

 

 

 

 

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 19.3.

Počet otestovaných osob*

Za 18.3.

Počet otestovaných osob*

PCR testů

29 882

 

131 039

 

30 813

 

162 941

 

Antigenní (Ag) testy

102 434

133 756

      …z toho prvotesty

24 254

33 712

 

 

 

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 19.3.

… v %

Za 18.3.

… v %

Celkem

9 624

100%

10 627

100%

PCR – symptomatičtí pacienti

4 627

48,1%

5 309

50,0%

PCR – asymptomatičtí pacienti

3 403

35,4%

3 541

33,3%

Ag – symptomatičtí pacienti

843

8,8%

896

8,4%

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

751

7,8%

881

8,3%

 

 

 

 

 

Počet testů dle indikace

Za 19.3.

… v %

Za 18.3.

… v %

Celkem

132 316

100%

164 569

100%

Diagnostická indikace

13 575

10,3%

14 157

8,6%

Epidemiologická indikace

20 022

15,1%

23 406

14,2%

Preventivní a plošné testování

96 515

72,9%

125 006

76,0%

Ostatní

2 204

1,7%

2 000

1,2%

 

 

 

 

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 19.3.

Za 18.3.

7denní průměr k 18.3.

Diagnostická indikace

32,3%

35,0%

37,6%

Epidemiologická indikace

18,0%

17,2%

18,5%

Preventivní a plošné testování

0,8%

0,7%

0,8%

 

 

 

 

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 19.3.

Za 7 dní k 18.3.

Celkem v databázi

PCR testy

191 613

201 463

5 988 613

Antigenní testy

790 806

816 966

4 693 258

 

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1 – 3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 20. 3. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 20.03.2021: 68 bodů

 

Hodnota 19.03.2021: 71 bodů

Důvodem denní změny hodnoty k 20. 3. 2021 je pokles Zjednodušeného reprodukčního čísla.

Hodnota 18.03.2021: 71 bodů

Hodnota 17.03.2021: 71 bodů

Hodnota 16.03.2021: 71 bodů

Hodnota 15.03.2021: 71 bodů

Hodnota 14.03.2021: 71 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

1 374,7

20

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

1 002,8

20

Zjednodušené reprodukční číslo

0,87

3

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

40,6%

25

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

 

68

* Index rizika je od 6.1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?