Čeho chceme dosáhnout v roce 2016

Vytvořeno: 16. 12. 2015 Poslední aktualizace: 16. 12. 2015

Chceme dále pracovat na dostupnosti zdravotnického personálu a na spravedlivých odměnách pro zdravotníky:

Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb.

 • Hlavní cíle novely
 • zlepšení postavení mladých lékařů v ČR
 • horizontální prostupnost mezi jednotlivými obory
 • Návrh byl předložen k projednání Legislativní radě vlády, která MZ vyzvala k zapracování připomínek.
 • Předpokládaná účinnost novely zákona č. 95/2004 Sb. je v průběhu roku 2016.

Zajištění dostatečného počtu všeobecných sester a fyzioterapeutů – Zákon č. 96/2004 Sb.

Nedostatek sester je nutné řešit systémově. Novela zákona zvažuje zkrácení přípravy na výkon základních ošetřovatelských a odborných činností sestry ze 7 let na 4 nebo 5 let. Možné varianty nového vzdělávání se nyní aktivně projednávají s MŠMT.

Předpokládáme, že návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., bude vládě předložen k projednání a ke schválení v dubnu 2016.

Samozřejmě je nutné docílit dalšího zlepšení finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků a zabývat se i pracovními podmínkami zdravotnických pracovních.

 

 

Pravidelná valorizace platby pojistného za státní pojištěnce

 • V roce 2016 předložíme návrh zákona, který zavede pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.
 • Cílem je přinést další finanční prostředky do zdravotnictví, aby mohlo být maximálně zrychleno tempo růstu platů a mezd ve zdravotnictví

 „Protikuřácký zákon“ – Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Včera (15. 12. 2015) prošel prvním čtením a udělám vše proto, aby se v průběhu projednávání v parlamentu nestal zákon bezzubým a chránil zdraví obyvatel ČR.

Pokračování projektu DRG restart a novela zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)

Tento zákon je velice důležitý pro prosazování dlouhodobého cíle přenastavit systém úhrad lůžkové péče, známý jako projekt DRG restart (více viz prezentaci ředitele L. Duška).

 • Mezi cíle patří jasně pojmenovaná pozice, kompetence a odpovědnost správce NZIS a dat v systému hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb.
 • V PS před 2. čtením

 

Podpora preventivních programů HIV/AIDS  a dalších screeningů, tato prevence zachraňuje životy

Pro rok 2016 se v dotačním programu podařilo zajistit 11 916 000 Kč a pro Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pak 10 945 000 Kč. Dotační programy se tak stávají opět klíčovými nástroji podpory zdraví v ČR.

Prevence HIV/AIDS byla v posledních letech podceňována, proto ministerstvo zdravotnictví pracuje na nápravě této situace a věnuje prevenci maximální pozornost. Navyšujeme jak dotace pro přímo řízené organizace, které pracují na programech souvisejících s problematikou HIV, tak pro široké spektrum organizací pracujících ve veřejném prostoru, včetně neziskových. Celkem jsme tedy proti stavu v minulých letech, kdy na prevenci šly jen necelé 3 miliony korun, ještě pro letošní rok uvolnili na aktivity proti šíření HIV více než 11 milionů korun a pro rok příští už půjde o téměř 19 milionů korun.

Proběhne ještě jednání o navýšení finanční podpory.

 

Snažíme se dále opravovat nemocnice, aby pacientům nespadly na hlavu

 

Plán investičních výdajů 2016

 • plánované výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 1,4 mld. Kč, což představuje cca 20 % z celkových výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví
 • k hlavním prioritám MZ v této oblasti patří:
  • zahájení realizace strategických investic (zejména přípravné a projektové práce) v objemu cca 500 mil. Kč;
  • další prioritou je ve zbývajícím objemu pokračovat v podpoře akcí zaměřených na obnovu zdravotní infrastruktury a přístrojového vybavení zdravotnických zařízení
  • ukončení realizace současných 10 programů reprodukce majetku do 31. 12. 2016 a s tím související úspěšné ukončení investičních akcí zahájených v letošním roce.
  • jedná se podporu strategický investičních akcí schválených Usnesením vlády ze dne 20. srpna 2015 č. 672 k Záměru Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020

 

V průběhu roku 2016 bude pokračovat odborná debata o návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích – zabráníme privatizaci krajských nemocnic

Cílem novely je upravit novou právní formu právnické osoby – neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. VV rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice, které vzniknou přeměnou stávajících fakultních nemocnic.

Norma počítá také s tím, že hlavní činností neziskové zdravotnické organizace nebude podnikání a bude považována za službu obecného hospodářského zájmu. Příjmy neziskové zdravotnické organizace bude možné využít pouze na úhradu výdajů spojených s její činností.  Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb za podmínek stanovených právními předpisy o veřejném zdravotním pojištění.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?