S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Světová zdravotnická organizace

Vytvořeno: 7. 5. 2014 Poslední aktualizace: 7. 5. 2014

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) je agenturou patřící pod systém Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem.

Hlavními směry činnosti WHO je formulace zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

Hlavní oblasti aktivit WHO:

  • Podpora zdraví
  • Podpora zdravotní bezpečnosti
  • Upevňování zdravotnických systémů
  • Využití poznatků z výzkumu při formulování strategií
  • Posilování spolupráce
  • Zlepšení implementace rozhodnutí

WHO sídlí v Ženevě (WHO Headquarters) a má 194 členských států, které jsou rozděleny do šesti regionů a řízeny regionálními úřadovnami.  Generálním ředitelem je Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, který byl zvolen členskými státy na 70. zasedání Světové zdravotnické organizace (WHA) v květnu 2017 a nastoupil do funkce k 1. červenci 2017 na pětileté období.

Sídlo Regionální úřadovny WHO pro Evropu se nachází v Kodani. Regionální ředitelkou WHO pro Evropu je od 1. února 2010 paní Zsuzsanna Jakab. Evropský region WHO zahrnuje 53 států, které se setkávají každoročně v září na Regionálním výboru (Regional Committee – RC), kde formulují regionální politiku, dohlíží na aktivity WHO/Evropa a schvalují rozpočet.

Profil České republiky na stránkách WHO

Orgány WHO

Nejvyšším orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly – WHA), které se každoročně koná v květnu v Ženevě za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států. Úkolem WHA je schválit program a rozpočet WHO a projednat důležité otázky zdravotní politiky. Vlastní jednání WHA probíhá formou plenárního zasedání a ve dvou technických výborech.

Dvakrát ročně také zasedá Výkonná rada WHO (Executive Board – EB) složená z odborníků členských států WHO. EB má 34 členů, kteří jsou voleni na tříleté období. Výkonná rada má za úkol napomáhat práci WHA a implementovat jeho rozhodnutí a strategie.

WHO a Česká republika

Sekce WHO na Stálé misi ČR v Ženevě spolupracuje s řídícími orgány WHO a podílí se na koordinacích postojů Evropské unie, které pak země EU společně prosazují v rámci WHO.

Kancelář WHO v České republice je zastoupením WHO na národní úrovni a zajišťuje především vzájemnou informovanost poskytováním údajů týkajících se situace ve zdravotnictví. Jejím důležitým úkolem je distribuce informací a materiálů WHO partnerům v České republice. Kancelář WHO ovlivňuje také tvorbu zdravotní politiky na národní i regionální úrovni. Úkolem Kanceláře je přizpůsobovat zaměření odborné pomoci WHO požadavkům, potřebám a možnostem zdravotnictví v České republice a přispět tím k jeho zlepšování. ČR se podílí na fungování Kanceláře WHO v ČR poskytováním sídla kanceláře (v budově MZV v Rytířské ulici v Praze).

Dvouletá smlouva o spolupráci (WHO Biennial Collaborative Agreement – BCA) je praktickou formou naplňování spolupráce mezi Regionálním úřadem WHO pro Evropu a Českou republikou. Smlouva stanovuje prioritní oblasti, očekávané výsledky a podmínky spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví a WHO na příslušné dvouleté období. WHO na jejím základě poskytuje ČR přímou odbornou pomoc ve vybraných oblastech.

Priority České republiky ve WHO:

 

Rámcová úmluva o kontrole tabáku

Rámcová úmluva o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control) je závaznou mezinárodní smlouvou, která vytváří mezinárodní právní prostředí pro řešení celosvětové tabákové epidemie. FCTC vstoupila v platnost v roce 2005 a do současné doby byla již ratifikována celkem 176 smluvními stranami včetně České republiky. Jednou ze smluvních stran je i Evropská unie. Cílem FCTC a jejích protokolů je chránit současné a budoucí generace před ničivými zdravotními, sociálními, environmentálními a ekonomickými následky spotřeby tabáku a expozicí tabákovému kouři prostřednictvím rámce opatření pro kontrolu tabáku, která jsou prováděna smluvními stranami na národní, regionální a mezinárodní úrovni, s cílem neustálého a podstatného snižování míry užívání tabáku a expozice tabákovému kouři. Smluvní strany platí každé dva roky tzv. dobrovolné členské příspěvky.

Více informací naleznete zde a zde.

 

MZ ČR se rovněž podílí na činnosti WHO v oblasti sledování indikátorů zdravotního stavu populace prostřednictvím poskytování dat za ČR, vyplňováním dotazníků apod. Zde jsou uvedeny některé příklady: