S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Specializační vzdělávání – základní informace

Vytvořeno: 27. 3. 2016 Poslední aktualizace: 31. 5. 2021

Specializační vzdělávání (dále jen „SV“) uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě žádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, který je v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb.

Příloha č. 2 – Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání  pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

K zabezpečení SV vydalo ministerstvo závazný Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. Podle tohoto pokynu postupují akreditovaná zařízení, organizace pověřené k zabezpečení a kontrole SV – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „NCO NZO“), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen „IPVZ“) a samotní účastníci SV.

Příloha č. 1 – Metodický pokyn k SV

SV je legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 Sb. (MVČR) o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné složení atestační zkoušky před oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci v příslušném oboru.

SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik) je definováno v ustanovení § 56 zákona č. 96/2004 Sb.

SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (psycholog ve zdravotnictví, logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, adiktolog, zrakový terapeut) je definováno v ustanovení § 57 zákona č. 96/2004 Sb.

 

ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV.

Podmínka získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání se nevztahuje na povolání logoped podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. do 31.12. 2025.

Žádost o zařazení do oboru SV s přiloženými přílohami zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva.

1. NCO NZO pro obory:

 • všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie
 • dětská sestra
 • porodní asistentka
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zdravotní laborant
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví

ADRESA:

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno

 

2. IPVZ pro obory:

 • všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
 • zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
 • logoped ve zdravotnictví
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • biomedicínský inženýr
 • zrakový terapeut
 • adiktolog

ADRESA:

IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

 

Nelékařští zdravotničtí pracovníci přikládají k žádosti:

 • stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, popř. o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti;
 • cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

 

„Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání“ se podává přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků ZDE

​Podrobnější informace k podmínkám zařazování do oboru specializačního vzdělávání Klinická psychologie najdete v Příloha č. 10 – Informace Klinická psychologie

 

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po zařazení do SV může pověřená organizace (NCO NZO, IPVZ) na základě žádosti účastníka SV započíst část dříve absolvovaného studia nebo odbornou praxi, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. Žadatel však musí doložit shodu získaného vzdělání nebo odborné praxe s požadavky vzdělávacího programu SV.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o započtení části dříve absolvovaného studia přiloží k žádosti

 • stejnopis nebo úředně ověřené doklady o ukončení dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe;
 • v případě studia nebo odborné praxe v cizině je nutné předložit překlad od autorizovaného překladatele

Žádost se zasílá pověřeným organizacím ministerstva. (Rozdělení dle oborů je stejné jako u zařazení zdravotnických pracovníků do SV, viz výše)

 

„Žádost o započtení studia“ se podává přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků ZDE

V případě, že účastník SV je veden v evidenci zařazení do SV a nemá zájem SV absolvovat, bez zbytečného odkladu písemně požádá příslušnou pověřenou organizaci o zrušení jeho žádosti o zařazení do SV.

Žádost o zrušení žádosti o zařazení do SV najdete v Příloha č. 7 – Žádost o zrušení žádosti o zařazení do SV

 

UKONČENÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ATESTAČNÍ ZKOUŠKOU

Atestační zkoušku k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání upravuje vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou k přihlášení se k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem

 • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe
 • splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu a logbooku
 • získání stanoveného počtu kreditů
 • prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV v délce minimálně 1 roku z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

Splnění všech požadavků k atestační zkoušce potvrzuje v přihlášce akreditované zařízení, u něhož účastník SV studium absolvoval.

„Přihláška k atestační zkoušce“ se podává přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků ZDE

Atestační zkoušky realizují přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví – IPVZ a NCO NZO a dále některá akreditovaná zařízení, která získala oprávnění k uskutečňování SV v příslušném oboru, a která byla Ministerstvem zdravotnictví pověřena zajištěním výkonu atestační zkoušky v příslušném oboru.

 • Otázky k atestačním zkouškám najdete v příloze č. 3
 • Termíny atestačních zkoušek najdete v příloze č. 4
 • Seznam pověřených organizací realizující atestační zkoušky najdete v příloze č. 5
 • Seznam členů oborových atestačních komisí najdete v příloze č. 6

Termíny atestačních zkoušek zveřejňují na svých stránkách pověřené organizace NCO NZO a IPVZ

Výši úhrady za atestační zkoušky stanovuje nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.

Doklady o specializaci – diplom o specializaci v příslušném oboru i dodatek k diplomu vydává ministerstvo prostřednictvím pověřené organizace (NCO NZO, IPVZ).

V případě ztráty dokladů vystaví ministerstvo duplikát opět prostřednictvím pověřené organizace na základě písemné žádosti. Žádost o vystavení duplikátu posílejte dle pokynů v žádosti přímo příslušné pověřené organizaci.

„Žádost o vystavení duplikátů“ se podává přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků ZDE

 

UPOZORNĚNÍ

Vzdělávání jiných odborných pracovníků (dále jen „JOP“) ve specializačním vzdělávání podle dřívějších právních předpisů, tj. vzdělávání ve speciální průpravě pro výkon práce ve zdravotnictví nebo v pomaturitním specializačním studiu podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, bylo možné ukončit podle dosavadních právních předpisů složením specializační zkoušky (atestací) pouze do konce roku 2009 (viz. ustanovení § 96 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb..

JOP, kteří byli zařazeni do speciální průpravy či pomaturitního specializačního studia podle dřívějších právních předpisů a nestihli složit atestaci do konce roku 2009, musí k atestační zkoušce prokázat splnění podmínek platného příslušného vzdělávacího programu v daném oboru.

 

KONTAKTY:

SV– AKREDITACE, PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Lenka Čermáková

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZ ČR
E-mail: lenka.cermakova@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 380

 

SV – ZAŘAZOVÁNÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jitka Doleželová

Studijní oddělení, IPVZ v Praze
IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
E-mail: dolezelova@ipvz.cz
Telefon: +420 271 019 251

Zdravotnická povolání:

 • všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
 • zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
 • logoped ve zdravotnictví
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • biomedicínský inženýr
 • zrakový terapeut
 • adiktolog

 

Irena Prosecká

Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek, NCO NZO
E-mail: prosecka@nconzo.cz
Telefon:
+420 543 559 581

Zdravotnická povolání:

 • všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie
 • dětská sestra
 • porodní asistentka
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zdravotní laborant
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví

 

SV – ATESTAČNÍ ZKOUŠKY

Petra Pexová

Studijní oddělení, IPVZ v Praze
E-mail: pexova@ipvz.cz
Telefon: +420 271 019 317

 

Kateřina Zemánková

Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek, NCO NZO
E-mail: zemankova@nconzo.cz
Telefon:
+420 543 559 582

Přílohy