S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Specializační vzdělávání – základní informace

Vytvořeno: 27. 3. 2016 Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

Specializační vzdělávání (dále jen „SV“) uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě žádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, který je v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb.

Příloha č. 2 – Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

 

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání
pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

K zabezpečení SV vydalo ministerstvo závazný Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. Podle tohoto pokynu postupují akreditovaná zařízení, organizace pověřené k zabezpečení a kontrole SV – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „NCO NZO“), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen „IPVZ“) a samotní účastníci SV.

Příloha č. 1 – Metodický pokyn k SV

 

SV je legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 Sb. (MVČR) o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné složení atestační zkoušky před oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci v příslušném oboru.

SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik) je definováno v ustanovení § 56 zákona č. 96/2004 Sb.

SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (psycholog ve zdravotnictví, logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, adiktolog, zrakový terapeut) je definováno v ustanovení § 57 zákona č. 96/2004 Sb.


Zpět na rozcestník akreditace


 

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV.

Podmínka získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání se nevztahuje na povolání logoped podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. do 31.12. 2025.

 

Pokyny k podání žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na příslušnou adresu, dle oboru – viz níže

 

Nelékařští zdravotničtí pracovníci přikládají k žádosti:

 • stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, popř. o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti;
 • cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

 

Žádost o zařazení do oboru SV s přiloženými přílohami zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva:

NCO NZO pro obory

IPVZ pro obory

všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
dětská sestra dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
porodní asistentka porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
ergoterapeut zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
radiologický asistent biomedicínský technik
zdravotní laborant psycholog ve zdravotnictví
zubní technik logoped ve zdravotnictví
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví radiologický fyzik
farmaceutický asistent odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
zdravotnický záchranář biomedicínský inženýr
nutriční terapeut zrakový terapeut
fyzioterapeut adiktolog
odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)  
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví  
nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví  

 

Adresy a kontaktní informace

NCO NZO

IPVZ

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno
IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

ZAŘAZOVÁNÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Irena Prosecká

Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
E-mail: prosecka@nconzo.cz
Telefon:
+420 543 559 581

Jitka Doleželová

Studijní oddělení
E-mail: dolezelova@ipvz.cz
Telefon: +420 271 019 251

ATESTAČNÍ ZKOUŠKY

Kateřina Zemánková

Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
E-mail: zemankova@nconzo.cz
Telefon:
+420 543 559 582

Petra Pexová

Studijní oddělení
E-mail: pexova@ipvz.cz
Telefon: +420 271 019 317

 

​Podrobnější informace k podmínkám zařazování do oboru specializačního vzdělávání Klinická psychologie najdete v Příloha č. 10 – Informace Klinická psychologie

 


 

Průběh specializačního vzdělávání

Po zařazení do SV může pověřená organizace (NCO NZO, IPVZ) na základě žádosti účastníka SV započíst část dříve absolvovaného studia nebo odbornou praxi, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. Žadatel však musí doložit shodu získaného vzdělání nebo odborné praxe s požadavky vzdělávacího programu SV.

 

Pokyny k podání žádosti o zápočet do specializačního vzdělávání:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na příslušnou adresu, dle oboru.
Rozdělení dle oborů je stejné jako u zařazení zdravotnických pracovníků do SV viz výše

 

Nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o započtení části dříve absolvovaného studia přiloží k žádosti

 • stejnopis nebo úředně ověřené doklady o ukončení dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe;
 • v případě studia nebo odborné praxe v cizině je nutné předložit překlad od autorizovaného překladatele

 

V případě, že účastník SV je veden v evidenci zařazení do SV a nemá zájem SV absolvovat, bez zbytečného odkladu písemně požádá příslušnou pověřenou organizaci o zrušení jeho žádosti o zařazení do SV.

Žádost o zrušení žádosti o zařazení do SV najdete v Příloha č. 7 – Žádost o zrušení žádosti o zařazení do SV

 


 

Ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou

Atestační zkoušku k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání upravuje vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou k přihlášení se k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem

 • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe
 • splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu a logbooku
 • získání stanoveného počtu kreditů
 • prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV v délce minimálně 1 roku z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

Splnění všech požadavků k atestační zkoušce potvrzuje v přihlášce akreditované zařízení, u něhož účastník SV studium absolvoval.

 

Pokyny k podání přihlášky k atestační zkoušce:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na příslušnou adresu, dle oboru.
Rozdělení dle oborů je stejné jako u zařazení zdravotnických pracovníků do SV viz výše

 

Pokud žadateli o atestační zkoušku byla započtena část dříve absolvovaného studia (např. část vysokoškolského studia, moduly, které absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání  a certifikované kurzy), připojí k přihlášce

 • kopii potvrzení o započtení části dříve absolvovaného studia

Pokud žadateli o atestační zkoušku byla započtena odborná praxe, popř. její část, připojí k přihlášce

 • kopii potvrzení o započtení odborné praxe

 

Atestační zkoušky realizují přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví – IPVZ a NCO NZO a dále některá akreditovaná zařízení, která získala oprávnění k uskutečňování SV v příslušném oboru, a která byla Ministerstvem zdravotnictví pověřena zajištěním výkonu atestační zkoušky v příslušném oboru.

 • Otázky k atestačním zkouškám najdete v příloze č. 3
 • Termíny atestačních zkoušek najdete v příloze č. 4
 • Seznam pověřených organizací realizující atestační zkoušky najdete v příloze č. 5
 • Seznam členů oborových atestačních komisí najdete v příloze č. 6

Termíny atestačních zkoušek zveřejňují na svých stránkách pověřené organizace NCO NZO a IPVZ

Výši úhrady za atestační zkoušky stanovuje nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.

 

Doklady o specializaci – diplom o specializaci v příslušném oboru i dodatek k diplomu vydává ministerstvo prostřednictvím pověřené organizace (NCO NZO, IPVZ).

V případě ztráty dokladů vystaví ministerstvo duplikát opět prostřednictvím pověřené organizace na základě písemné žádosti.

 

Žádost o vystavení duplikátu

Pokyny k podání žádosti o vystavení duplikátu:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na příslušnou adresu, dle oboru.
Rozdělení dle oborů je stejné jako u zařazení zdravotnických pracovníků do SV viz výše

 

UPOZORNĚNÍ

Vzdělávání jiných odborných pracovníků (dále jen „JOP“) ve specializačním vzdělávání podle dřívějších právních předpisů, tj. vzdělávání ve speciální průpravě pro výkon práce ve zdravotnictví nebo v pomaturitním specializačním studiu podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, bylo možné ukončit podle dosavadních právních předpisů složením specializační zkoušky (atestací) pouze do konce roku 2009 (viz. ustanovení § 96 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb..

JOP, kteří byli zařazeni do speciální průpravy či pomaturitního specializačního studia podle dřívějších právních předpisů a nestihli složit atestaci do konce roku 2009, musí k atestační zkoušce prokázat splnění podmínek platného příslušného vzdělávacího programu v daném oboru.

 


 

Pro Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Specializačního vzdělávání přejděte ZDE

 


KONTAKTNÍ OSOBA ZA MZČR – AKREDITACE, PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Lenka Čermáková

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 380

Přílohy