S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Registrace – výkon povolání bez odborného dohledu

Vytvořeno: 5. 6. 2014 Poslední aktualizace: 9. 3. 2021

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčení se po 1. 9. 2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti již dříve vydaných osvědčení.  Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.

Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

 

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

se řídí dle § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., kde je stanoveno, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo:

  1. má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,

  2. je zdravotně způsobilý,

  3. je bezúhonný.

 

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti

§5 Všeobecná sestra
§5a Dětská sestra
§6 Porodní asistentka
§7 Ergoterapeut
§8 Radiologický asistent
§9 Zdravotní laborant
§10 Zdravotně-sociální pracovník
§11 Optometrista
§12 Ortoptista
absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání 1 roku výkonu povolání
§13 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
§14 Ortotik-protetik
§15 Nutriční terapeut
§16 Zubní technik
§17 Dentální hygienistka
§18 Zdravotnický záchranář
§19 Farmaceutický asistent
§20 Biomedicínský technik
§21 Radiologický technik
§21a Adiktolog
§21b Praktická sestra (Zdravotnický asistent)
§21c Behaviorální analytik
§24 Fyzioterapeut
a) absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ po prokázání 1 roku výkonu povolání
b) absolvent SZŠ po prokázání 10ti let výkonu povolání

 

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti

§22 Klinický psycholog
§23 Klinický logoped
§23a Zrakový terapeut
§24 Odborný fyzioterapeut
§25 Radiologický fyzik
§26 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
§27 Biomedicínský inženýr
§28 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

 

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem

§22 Psycholog ve zdravotnictví
§23 Logoped ve zdravotnictví
§29 Asistent behaviorálního analytika
§29a Behaviorální technik
§30 Laboratorní asistent
§31 Ortoticko-protetický technik
§32 Nutriční asistent
§33 Asistent zubního technika
§35 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§36 Ošetřovatel
§37 Masér ve zdravotnictví / Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
§39 Zubní instrumentářka
§40 Řidič zdravotnické dopravní služby
§41 Autoptický laborant
§42 Sanitář

 

Kreditní systém

Byl také zrušen kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému bylo dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

 

Registr zdravotnických pracovníků

Registr zdravotnických pracovníků byl vyřazen z provozu a na jeho místo byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“). Více informací k tomu registru je k dispozici na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ZDE