Předávání dat do IS VaVaI v roce 2022

Vytvořeno: 3. 3. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č 130/2002 Sb.“), je podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována pouze za podmínky zveřejnění pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a o jejich výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Jednotlivým příjemcům podpory stanovují způsoby a formy předávání údajů příslušní poskytovatelé podpory v souladu s § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje termín pro předání dat do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) od příjemců na:

  • 17. května 2022 pro výsledky výzkumných organizací
  • 24. srpna 2022 pro výsledky ostatních příjemců podpory (projekty ukončené v roce 2021).

Uvedené termíny byly stanoveny s ohledem na objem předávaných dat a navazující procesy tak, aby byl dostatečný časový prostor pro jejich zpracování. Správce IS VaVaI stanovil termín pro předání údajů (pro jednotlivé poskytovatele) do RIV do 31. května 2022 pro výsledky výzkumných organizací a do 8. září 2022 pro údaje o výsledcích projektů ukončených do konce roku 2021.

Pro vkládání a sběr údajů do RIV v roce 2022 je na stránce www.isvavai.cz/prijemce k dispozici administrační rozhraní příjemců dotací z veřejných prostředků ČR – VaVER, které umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Registraci do tohoto editačního rozhraní je možné provést na stránce www.isvavai.cz/prijemce/registrace. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je na www.isvavai.cz k dispozici webová kontrolní služba. Součástí aplikace VaVER je i sekce pro tzv. správce předkladatele (osoba odpovědná za předání záznamů o výsledcích poskytovateli za organizaci). Veškeré procesy spojené s předáváním údajů do IS VaVaI jsou digitalizovány

Dodávky dat do RIV musí být jednotlivými správci dodány výhradně ve struktuře platné pro rok sběru 2022 (RIV22) a po kontrole integrovanou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI automaticky vygenerovaná při předání dat poskytovateli kontrolní službou rozhraní pro příjemce dotace – VaVER.

Ministerstvo zdravotnictví bude na základě předchozích dohod při zpracování podkladů pro RIV i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou (dále jen „NLK“) – kontaktní osobou je Ing. Miloš Hřebejk (tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

 

Pravidla pro přípravu a předávání údajů do IS VaVaI – RIV – v roce 2022 jsou k dispozici zde nebo také v příloze tohoto článku.

 

Závěrečné upozornění:

Důležité upozornění na ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.: „V případě, že jsou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.“

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že RVVI by měla Ministerstvu zdravotnictví zaslat seznam vyřazených výsledků z hodnocení a seznam výsledků, u nichž byly shledány rozpory a nesrovnalosti. Seznamy pak poskytne Ministerstvo zdravotnictví příjemcům k opravám a bude případně informovat o dalším postupu.

Přílohy