S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2021

Vytvořeno: 24. 2. 2022 Poslední aktualizace: 24. 2. 2022

Odbor kontroly zahájil v roce 2021 celkem deset kontrol a ukončil tři kontroly hospodaření z roku 2020 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“). Objem zkontrolovaných finančních prostředků byl v celkové výši 4 356 963 tis. Kč. Čtyři kontroly hospodaření u PŘO nebyly v roce 2021 dokončeny, budou dále probíhat i v roce 2022.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dále podle dalších právních předpisů.

Při kontrolách bylo ověřováno nejčastěji to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu s právními předpisy (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o registru smluv, zákonem o účetnictví, zákonem o majetku státu, zákoníkem práce apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití poskytnutých finančních prostředků, a to se závěrem:

  • v 5 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému správci daně pro podezření na porušení rozpočtové kázně,
  • ve 2 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.