Stanovení nebezpečného výrobku: panenka THE ADDAMS FAMILY WEDNESDAY, NO. JZ155

Vytvořeno: 23. 11. 2023 Poslední aktualizace: 23. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka THE ADDAMS FAMILY WEDNESDAY, NO. JZ155
údaje na dolepené etiketě: neuvedeny
EAN kód: neuveden

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: All Inclusive Solutions s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 – Černý Most, IČO: 28399978
Prodejce: Thi Kim Phuong Nguyen – PFO, Kigginsova 1514/8, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 27945855
(prodejna: Tržnice stánek P02/5, Olomoucká 61a, 627 00 Brno)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 30,9 ± 12,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 30 cm, s černými vlasy, s výraznýma očima a s ohebnými klouby na rukou. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (THE ADDAMS FAMILY WEDNESDAY), fotografie panenky a ruky, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou texty identifikující výrobek a další texty, fotografie panenky s rukou na rameni, údaj o zemi původu a kód NO. JZ155. Na spodní straně jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na bočních stranách jsou fotografie panenky, zámku a texty identifikující výrobek.