S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

LỆ PHÍ QUY ĐỊNH TRONG Y TẾ.

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Khoản tiền và phương thức thanh toán lệ phí quy định được qui định trong luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và sửa đổi bổ sung một số điều luật liên quan, có hiệu lực hiện hành.

Tất cả người tham gia về bảo hiểm y tế công cộng (hoặc người giám hộ của họ) phải có nghĩa vụ thanh toán lệ phí quy định, cũng như người tham gia bảo hiểm từ các nước thành viên EU khác, Khu vực Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ và những cá nhân từ các quốc gia mà đã ký kết hiệp ước quốc tế song phương về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định quốc tế (xem phần dưới).