S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kvalifikace získané na území ČR pro práci v zahraničí

Vytvořeno: 6. 11. 2012 Poslední aktualizace: 21. 2. 2022

Osvědčení potvrzující získanou způsobilost je určeno všem žadatelům, kteří získali odbornou kvalifikaci na území ČR bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvědčení slouží pro účely výkonu nelékařského zdravotnického povolání mimo ČR (předkládá se tedy zahraničnímu úřadu v zemi, kde žádáte o uznání českého vzdělání). Ministerstvo zdravotnictví vydává tato osvědčení na základě písemné  žádosti žadatele

Nejprve je nutné se obrátit přímo na daný zahraniční úřad (ministerstva zdravotnictví nebo profesní komory), v kterém Vám jistě poradí, jakou žádostí si tam požádáte o uznání českého vzdělání, jaké doklady k tomu budou vyžadovat (většinou se jedná o doklady o vzdělání, výkonu povolání, bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti, totožnosti, apod.), v jaké formě je budou požadovat (jen prosté překlady, legalizované překlady nebo apostilované překlady) a kým mají být tyto dokumenty vystavené.

 

Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v ČR

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR může žadateli dle konkrétního požadavku vystavit:

 • osvědčení potvrzující rovnocennost dosažené kvalifikace všeobecné sestry nebo porodní asistentky se směrnicí č. 2005/36/ES;

 • osvědčení potvrzující výkon povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky po dobu nejméně 3 po sobě následujících let v průběhu 5 let předcházejících dni vydání osvědčení (nabytá práva);

 • osvědčení potvrzující úroveň dosažené kvalifikace žadatele (možné vystavit pro všechna nelékařská zdravotnická povolání);

 • osvědčení potvrzující odbornou způsobilost získanou na území ČR;

 • osvědčení potvrzující specializovanou způsobilost získanou na území ČR;

 • osvědčení potvrzující výkon zdravotnického povolání žadatele na území ČR;

 • osvědčení potvrzující zdravotní způsobilost žadatele;

 • osvědčení potvrzující bezúhonnost žadatele;

 • potvrzení o platnosti registrace (je-li ještě osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu platné); nebo

 • oprávnění k výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tento doklad nahrazuje pro zahraniční úřady osvědčení potvrzující platnost registrace v případě registrací, které již skončily nebo ani nebyly vydány; většinou pro země mimo EU).

 

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

Legislativa v oblasti uznávání kvalifikací:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších právních předpisů.

 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) ve znění pozdějších právních předpisů.

 • Sdělení MZ č. 275/2007 Sb., o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikací lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají.

Přílohy