Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vytvořeno: 15. 5. 2013 Poslední aktualizace: 15. 5. 2013

Dne 8.4.2013 bylo Ministerstvem zahraničních věcí Norského království schváleno zaměření programu „CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. V současné době probíhá další práce na dokončení programu, přípravě pravidel a podmínek pro vyhlášení výzev v jednotlivých oblastech. Plánované termíny výzev jsou uvedeny v záložce Plán výzev zde.

Program „CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vychází z oblasti podpory č. 27 Norských fondů s názvem „Public Health Initiatives“. Cílem programu je, v souladu s požadavky prioritní oblasti Lidský a sociální rozvoj, zlepšení zdraví populace a redukce nerovností ve zdravotní péči. Program je zaměřen na dvě hlavní oblasti:

I. Psychiatrická péče
II. Péče o děti

Cílem oblasti podpory „Psychiatrická péče“ je zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče. Sekundárním cílem je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Tím také dojde k omezení předpokladů pro návrat nemoci. Systém komplexní ucelené rehabilitace bude dále implementován v rámci poskytovatelů psychiatrické péče, u kterých bude podpořen rozvoj a modernizace infrastruktury nutné pro jeho aplikaci. V rámci zlepšení psychiatrické péče budou zapojeny také nestátní neziskové organizace zaměřené na práci s psychiatrickými pacienty, především na deinstitucionalizaci, destigmatizaci psychiatrické péče a preventivní působení v této oblasti.

Oblast I. bude realizována prostřednictvím jednoho předdefinovaného projektu, otevřené výzvy a malého grantového schématu.

Druhá podporovaná oblast „Péče o děti“ je dále rozdělena na specifické oblasti: 1. dětské úrazy, 2. sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku a 3. vzácné choroby dětí.

Jednotným globálním cílem této oblasti je předcházení zhoršování zdravotního stavu dětské populace. Všechny tři aktivity jsou zaměřeny na preventivní aktivity, a to jak na primární prevenci (dětské úrazy), tak na sekundární prevenci (dětské úrazy, následky zdravotních potíží, včasná diagnostika a oblast vzácných chorob).

II.a Dětské úrazy
Hlavním cílem oblasti je snížit počet dětských úrazů a jejich podíl na úmrtí dětí. Prostřednictvím programu bude podpořena centralizace a systematizace preventivních aktivit, a to vybavením tzv. Centra pro dětské úrazy. Tato aktivita bude doplněna podporou dalších preventivních činností, které realizují různé subjekty (např. specializovaná pracoviště dětské traumatologické péče). Rovněž tato aktivita bude doplněna podporou činnosti nestátních neziskových organizací působících v této oblasti.

Podpora bude realizována prostřednictvím předdefinovaného projektu, otevřené výzvy a malého grantového schématu.

II.b Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku
Jedná se především o péči o děti s perinatální zátěží a dalšími závažnými onemocněními a zdravotními problémy. Tato péče bude podpořena jednak prostřednictvím vzniku, vybavení a podpory center této péče v jednotlivých regionech a jednak podporou vybavení, implementace programů a školení odborníků ve stávajících zařízeních, které poskytují péči o tyto děti v rámci jednotlivých oblastí péče. Cílem této aktivity je snížit následky zdravotních problémů v dětském věku, které mají vliv na následnou kvalitu života jedinců. V této aktivitě bude také podpořena činnost nestátních neziskových organizací.

Podpora bude realizována prostřednictvím otevřené výzvy a malého grantového schématu.

II.c. Vzácné choroby dětí
Třetí oblastí v rámci péče o děti jsou vzácné choroby. V České republice je největším problémem nedostatečný včasný záchyt těchto onemocnění v systému obecné i odborné zdravotní péče. Bez centralizace a koordinace těchto aktivit nedochází k plošnému a efektivnímu rozvoji oblasti. Lidé se vzácným onemocněním jsou léčeni na příznaky, jejich původ však většinou není po dlouhou dobu znám. V rámci programu bude vytvořeno a vybaveno Centrum pro vzácné choroby, které bude poskytovat informace jak lékařům, tak obecné veřejnosti. Rovněž tato oblast bude doplněna podporou činností nestátních neziskových organizací, v tomto případě především pacientských organizací.

Podpora bude realizována prostřednictvím předdefinovaného projektu a malého grantového schématu.

Maximální výše grantu pro jednotlivé projekty:
– otevřená výzva: min. EUR 242.000, max. EUR 806.500 (min. CZK 6.000.000, max. CZK 20.000.000)
– sub-projekt v MGS: min. EUR 6.050, max. EUR 242.000 (CZK 150.000 – CZK 6.000.000)