Informace ke specializačnímu vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

Vytvořeno: 15. 2. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

K 1. 9. 2017 byla vydána novela zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.)

V souladu s přechodným ustanovením zákona č. 96/2004 Sb. do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii lze zařazovat uchazeče o vzdělávání do 5 let ode dne nabytí novely výše citovaného zákona, tj. do 31. 8. 2022.

Zdravotnický pracovník zařazený do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii dokončí vzdělání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Na základě výše uvedeného sdělujeme následující

Ministerstvo zdravotnictví bude v souladu s § 45 zákona č. 96/2004 Sb. udělovat / prodlužovat akreditace k získání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru „Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii“ do 31. 12. 2022.

Akreditace bude udělována / prodlužována na dobu 10 let, aby bylo umožněno všem účastníkům řádné ukončení i v případě, že účastník bude muset specializační vzdělávání ve výše uvedeném oboru přerušit.

V případě, že máte zájem vzdělávat v oboru „Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii“, předložte žádost o udělení / prodloužení akreditace do některé akreditační komise, která se koná v roce 2022, viz tabulka termínů.

 

Zasedání akreditační komise

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

13. 4. 2022

1. 3. 2022

1. 6. 2022

2. 5. 2022

5. 10. 2022

1. 9. 2022

7. 12. 2022

1. 11. 2022