S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace k výběrovému řízení – RM 2018

Vytvořeno: 20. 6. 2018 Poslední aktualizace: 20. 6. 2018

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost do 14 dní ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení v zákonném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána jinému poskytovateli zdravotních služeb.

V Metodice pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 je v bodě 9.1. uvedeno, že poskytovatel zdravotních služeb má povinnost oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Toto oznámení provede písemně na předepsaném formuláři o vyhlášení výběrového řízení, který je zveřejněn v příloze 2 tohoto oznámení na stránkách MZ a zašle na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

odbor vědy a lékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

Zaslání vyplněného formuláře je možné provést také do datové schránky Ministerstva zdravotnictví, nebo emailem se zaručeným podpisem. Další dokumenty jako je Zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, Osobní dotazník a Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta se Ministerstvu zdravotnictví nezasílají a zůstávají vyhlašovateli výběrového řízení.  

Upozorňujeme vyhlašovatele výběrových řízení, že uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2018 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017.   

Dále připojujeme Vyhlášku č. 186/2009 a přílohy k této vyhlášce.

Přílohy