S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace k výběrovému řízení – RM 2015

Vytvořeno: 16. 6. 2015 Poslední aktualizace: 16. 6. 2015

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost do 14 dní ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení v zákonném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána jinému poskytovateli zdravotních služeb.
 
 
Změna způsobu jak informovat Ministerstvo zdravotnictví o vyhlášení výběrového řízení

 

Dříve byla informace o vyhlášení výběrového podávána prostřednictvím elektronické pošty. V Metodice pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo od roku 2014 došlo ke změně, kde v bodě 9.1. je uvedeno, že poskytovatel zdravotních služeb má povinnost oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Toto oznámení provede písemně na předepsaném Formuláři o vyhlášení výběrového řízení, který je zveřejněn v příloze tohoto oznámení na stránkách MZ a zašle na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

odbor vědy a lékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

 

Zaslání vyplněného formuláře je možné provést také do datové schránky Ministerstva zdravotnictví, nebo emailem se zaručeným podpisem.

Aby byla informace o vyhlášeném výběrovém řízení co nejdříve zpřístupněna všem uchazečům o rezidenční místo, doporučuje se také zaslat vyplněný (nepodepsaný) excelový soubor Vyhlášení výběrového řízení na email: miroslav.jindrich@mzcr.cz

Dále připojujeme Vyhlášku č. 186/2009 a přílohy k této vyhlášce.

 

 

Přílohy