Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2020 – univerzity a IPVZ

Vytvořeno: 21. 12. 2019 Poslední aktualizace: 23. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých příjemcům Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2020. Jsou to:

a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2020

Na tento formulář vyplňte název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu včetně PSČ, telefonické spojení, e-mailovou adresu a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR ze všech dotačních programů v roce 2020 a jejich čerpání.

b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2020

Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Dotační program/Název projektu/ů
a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné s údaji na prvním formuláři. Údaje o jednotlivých projektech seřaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta.

 c) formulář Finanční vypořádání podle 367/2015 Sb.

Formulář příjemci vyplní podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou.

Univerzity: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Tato zpráva bude obsahovat rozdělení poskytnuté dotace na čtyři části.

Část A – paušální dotace na kalendářní rok ve výši 3 450 000 Kč

V této části bude specifikováno, na které druhy nákladů byla dotace použita (např. spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, režijní náklady – spotřeba energie, vody, opravy).

Část B – paušální dotace na jednoho školence ve výši 3 000 Kč

V této části budou uvedeny počty školenců vždy k 15. dni jednotlivých měsíců. (např. 15. březen – 370 školenců).

Část C – paušální dotace za atestační zkoušku ve výši 4 000 Kč

V této části budou uvedeny počty atestujících lékařů za jednotlivé kalendářní měsíce (např. květen – 40 atestujících lékařů).

Část D – paušální dotace za zkoušku po kmeni ve výši 4 000 Kč.

V části D uveďte celkový počet uskutečněných zkoušek po kmeni dle jednotlivých měsíců.

 

IPVZ: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V této závěrečné zprávě budou uvedeny počty atestujících lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v základních i nástavbových oborech.

Příslušné formuláře (viz příloha) zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: jana.hejnova@mzcr.cz
a současně také v tištěné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Ing. Jana Hejnová, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2, a to nejpozději do 31. ledna 2021.

 

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali odboru, který vám dotace poskytl.

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2020 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 sb. O zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání“ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu (univerzity 5332 3592-4332, IPVZ 5336 3592-4332).

 Pokud dojde k povinnosti odvodu nespotřebovaných prostředků příjemcem, je nutné, aby tyto částku/částky poukázal příjemce dotace nejpozději 15. února 2021 (tento den je nejzazším dnem odeslání vratky z účtu příjemce). Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2021), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona.

Přílohy