Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2015

Vytvořeno: 15. 1. 2016 Poslední aktualizace: 15. 1. 2016

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“). Finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. do 15.2. 2016, včetně vrácení nespotřebované částky dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u České národní banky. Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“, viz přílohy a současně zaslat avízo odboru ONP MZ.
Podrobnější informace k finančnímu vypořádání dotace ze státního rozpočtu jsou uvedeny v průvodním dopise, viz příloha.
 

Přílohy