S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2019

Vytvořeno: 3. 1. 2020 Poslední aktualizace: 3. 1. 2020

Pro všechny právní formy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“). Každoroční finanční vypořádání dotace musí být provedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. do 15. února včetně finančního vypořádání, t.j. poukázání nespotřebovaných peněžních prostředků k poskytnuté dotace na účet č. 6015-2528001/0710 u České národní banky.

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“, viz přílohy a současně zaslat avízo odboru ONP MZ.

 

Přílohy