Elektronizace zdravotnictví v Souboru opatření Ministerstva zdravotnictví 2016 – 2017

Vytvořeno: 12. 7. 2016 Poslední aktualizace: 12. 7. 2016

Na základě dohody koaličních stran předložilo vládě Ministerstvo zdravotnictví materiál, který shrnuje opatření, která Ministerstvo zdravotnictví podnikne, nebo jejichž realizaci zahájí do konce volebního období současné vlády. Materiál byl schválen vládou 7.7.2016, strany 15 – 16 jsou zaměřeny na elektronizaci zdravotnictví. Uvedené informace jsou shrnutím výstupů pracovních skupin, zapracovaných do Národní strategie elektronického zdravotnictví. Kromě kapitoly Elektronické zdravotnictví, kterou zde plném znění předkládáme, se v dokumentu mj. uvádi, že se Ministerstvo zdravotnictví zasadí o takové řešení „elektronické neschopenky“, které bude přínosem pro lékaře i pacienty a bude respektovat zásady Národní strategie elektronického zdravotnictví. Přitom poskytne maximální součinnost Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Elektronické zdravotnictví

Úvod

V oblasti elektronizace zdravotnictví má Česká republika stále co zlepšovat. Dosavadní pokusy o přijetí a prosazení koncepce eHealth do českého zdravotnictví selhaly. Z tohoto důvodu zatím postrádáme i základní stavební prvky infrastruktury elektronizace, které podmiňují její další rozvoj.

Navrhovaná opatření

Elektronizujeme zdravotnictví v souladu  s principy budování eGovernmentu

Ve vybraných oblastech Národní strategie elektronického zdravotnictví plánujeme následující výstupy:

Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví

 • Pro snadný a rovný přístup k informacím o poskytovatelích a dostupnosti zdravotních služeb bude k dispozici úplný přehled o poskytovatelích zdravotních služeb, zahrnující strukturu služeb, kontakt, místo, smlouvy se ZP, ordinační doby, způsob objednání a komunikace, volné kapacity a kvalitativní parametry. Bude umožněno elektronické objednání zdravotních služeb prostřednictvím rozcestníku k objednávacím systémům a zajištěn centrální objednávací systém poskytovatelů zdravotních služeb. Pro distanční elektronické konzultace zdravotního stavu vznikne elektronický komunikační kanál pro bezpečnou a zaručenou komunikaci mezi pacientem a lékařem, vyžadující autorizovaný přístup obou stran.
 • Občanům bude umožněn snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu a léčebným plánům a k výpisu ze zdravotnické dokumentace. Vše včetně umožnění přístupu k záznamům blízkých osob a otevřeného přístupu k osobnímu účtu o úhradě zdravotních služeb.
 • Prostřednictvím informačního portálu bude k dispozici otevřený a přehledný přístup k informacím o podpoře zdraví a dostupných preventivních programech. Bude poskytována podpora zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím kvalifikovaných informací a ucelená komunikační podpora programů péče o chronicky nemocné.

Elektronická zdravotnická dokumentace

 • V oblasti výměny a sdílení elektronické zdravotnické dokumentace budou výstupem ověřené a zprovozněné komponenty národní infrastruktury pro výměnu zdravotnické dokumentace, vytvořené a prakticky ověřené služby vedení osobního zdravotního záznamu, které jsou v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví a rutinní provoz Národního kontaktní místo elektronického zdravotnictví. Realizace těchto opatření je závislá realizaci řady legislativních úprav, bez kterých budou možné jen dílčí kroky a přínosy celého opatření budou značně redukovány.

Standardy

 • V oblasti standardizace elektronického zdravotnictví bude navržen a implementován standardizační rámec elektronického zdravotnictví, identifikovány vhodné globální standardy pro zajištění přeshraniční interoperability, lokalizovány zvolené standardy a implementovány převodní můstky mezi standardy národními a globálními. Budou zavedeny globální standardy jako alternativy ke standardu národnímu a postupně ukončen dalšího rozvoj národního standardu.
 • Pro podporu přijímání a užívání standardů bude ustaveno kompetenční centrum pro správu a vývoj standardů pro potřeby elektronického zdravotnictví s cílem zajistit systematický výběr a rozvoj otevřených národních a mezinárodních standardů a úplný životní cyklus standardů. Bude zajištěna harmonizace standardů mezi různými oblastmi jejich užívání a budou klasifikovány standardy a určen povinný rozsah jejich použití.
 • Bude zajištěna kontrola a prosazení používání závazných standardů v rámci akreditační činnosti, certifikací softwarových komponent, prosazováním motivačních nástrojů a kontrolou způsobu jejich používání.

Telemedicína a mHealth

 • Cílem opatření v oblasti telemedicíny a mobilního elektronického zdravotnictví je zajištění podmínek pro uplatnění telemedicínských řešení v České republice. Bude definován technický a organizační rámec telemedicíny a mHealth, včetně kategorizace řešení pro uplatnění postupů telemedicíny, pohledu na úhradové postupy podle kategorií řešení a možností přístupů ke standardizaci. Bude vytvořen rámec datové bezpečnosti a přenositelnosti v telemedicíně a přehledem podmínek k integraci podle kategorií telemedicínských řešení a popisem možností, podmínek a voleb pro přenos údajů. Pro podporu bezpečných a efektivních aplikací v telemedicíně a mHealth bude navržena struktura aspektů klasifikačního systému k hodnocení telemedicínských řešení.

Registry, identifikace, autentizace, autorizace

 • Strategií v oblasti identifikace, autentizace, autorizace uživatelů elektronického zdravotnictví je přednostní využívání služeb eGovernmentu, vytvoření identitního prostoru pro osoby ve zdravotnictví propojeného na základní registry a zajištění správy pověření (mandátů) pro segment zdravotnictví. Pro klienty zdravotních služeb budou k dispozici prostředky pro autentizaci zařazené do systému Národní identitní autority (NIA), kterou bude provozovat MV ČR.
 • Klíčovými zdroji autoritativních dat pro resort MZČR se stanou Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) jako neveřejný registr obsahující údaje o zdravotnických profesionálech, kde přístup k datům a povinnost poskytovat data do registru vymezuje novela zákona č. 372/2011 a Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) jako registr poskytovatelů, zařízení a pracovišť podle téhož zákona.

Elektronická preskripce

 • V oblasti elektronizace preskripce a dispenzace bude přípraven a realizován postupný náběh plnohodnotné elektronické preskripce. Budou navrženy takové úpravy legislativy, které umožní realizaci řady chybějících nadstavbových funkcí, především realizaci dlouhodobého záznamu elektronických receptů (EZR) a jeho zpřístupnění pacientům, oprávněným lékařům a lékárníkům a dalším subjektům, majícím přístup na základě zákonného oprávnění či z rozhodnutí pacienta. Systém elektronického receptu bude implementován tak, aby plně respektoval potřeby a zájmy pacientů a zároveň přinášel pro předepisující lékaře a vydávající lékárníky nejen povinnost, ale zároveň i nezpochybnitelné přínosy.

Harmonogram

Příprava Národní strategie elektronického zdravotnictví dle Metodiky příprava veřejných strategií.

MZ ČR         

Q2/2016

Zpracování iniciačních projektů Národní strategie (studie proveditelnosti a architektury eHealth).

MZ ČR

Q2/2016

Schválení Národní strategie elektronického zdravotnictví zadavatelem

MZ ČR

Q3/2016

Předložení materiálu do vlády.

MZ ČR

Q3/2016

Zajištění spolufinancování jednotlivých projektových okruhů z ESIF.

MZ ČR, MV ČR, MPSV

2016 průběžně

Nastavení plánu realizace a řídicí struktury jednotlivých programů.

MZ ČR

Q3/2016

Vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví.

MZ ČR

Q3/2016

Implementace strategie (realizace projektů dle projektového plánu a zpracované architektury elektronizace)

 

MZ ČR

Průběžně od roku 2016