České předsednictví pořádá v Praze 21. a 22. listopadu odbornou konferenci na téma očkování

Vytvořeno: 14. 11. 2022 Poslední aktualizace: 22. 11. 2022

České předsednictví v Radě EU reflektuje aktuální situaci v oblasti očkování. Ačkoli jsou vakcíny jedním z největších lékařských výdobytků, ochota lidí přijímat bezpečné, účinné, doporučené a cenově dostupné vakcíny byla v posledních desetiletích zpochybňována a rostoucí nedostatek důvěry ve vakcíny představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví. Setkání expertů v Praze si klade za cíl v rámci českého předsednictví v Radě EU tyto výzvy řešit.

„Vakcíny jsou považovány za jeden z nejúčinnějších a nejefektivnějších nástrojů prevence a kontroly. Přestože přínosy vakcín daleko převažují nad riziky a očkování enormně přispělo ke zlepšení zdraví populace, proočkovanost podle WHO v posledních letech stagnovala a od roku 2020 dokonce klesla. Jsem moc rád, že v rámci našeho předsednictví můžeme podniknout kroky, které povedou ke zvýšení důvěry veřejnosti v očkování. Závěry této konference bychom rádi představili na Radě EPSCO v prosinci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Řešení problémů téměř vždy vyžaduje mnohostranný přístup. Konference proto poskytne prostor pro diskusi členským státům a příslušným zástupcům z Evropské komise a agentur EU, WHO, organizacím evropských zdravotnických pracovníků a pacientů, průmyslu a dalším relevantním odborníkům.

„Chceme čerpat zkušenosti z období pandemie covid-19. V době, kdy bylo potřeba očkovat velké množství lidí v relativně krátké době, přišly členské státy s řadou inovativních řešení, ať už v podobě zřízení očkovacích center nebo zpřístupnění očkování v lékárnách nebo zapojení praktických lékařů,“ doplnil ministr Válek

Je nezbytné dostat diskusi o současných výzvách do popředí. Tematické bloky jsou rozděleny na několik částí:

1. Budování důvěry v očkování prostřednictvím komunikace

  • Role primární péče v komunikaci
  • Ustanovení expertního fóra EU jako nástroje pro řešení váhavosti v otázkách očkování

2. Budoucnost očkování: dostupnost a vývoj inovativních vakcín
3. Očkování v digitálním věku

Konference je primárně zaměřena na sdílení názorů v panelových diskusích v každém bloku a paralelním zasedání v kombinaci s několika hlavními projevy na vysoké úrovni. Cílem je dosáhnout odborného dialogu ve všech blocích a skutečně řešit hlavní výzvy, kterým očkování čelí.Conference on Vaccination is to be held in Prague on 21-22 November as part of CZ PRES

The Czech Presidency in the EU Council reflects the current situation in the field of vaccination. Although vaccines are one of the greatest advances in medicine, people’s willingness to accept safe, effective, recommended and affordable vaccines has been questioned in recent decades and the growing lack of trust in vaccines poses a serious threat to public health. The expert meeting in Prague aims to address these challenges during the Czech Presidency in the EU Council.

“Vaccines are considered one of the most effective and efficient tools for prevention and control. Although the benefits of vaccines far outweigh the risks and vaccination has contributed enormously to improving the health of the population, vaccination rates have stagnated in recent years and have even fallen since 2020, according to the WHO. I am delighted that, under our Presidency, we can take steps to increase public confidence in vaccination. We would like to present the conclusions of this conference at the EPSCO Council in December,” said Health Minister Vlastimil Válek.

Solving problems almost always requires a multifaceted approach. The conference will therefore provide a forum for discussion between Member States and relevant representatives from the European Commission and EU agencies, the WHO, European health professionals and patients’ organisations, industry and other relevant experts.

“We want to draw on experience from the COVID-19 pandemic. At a time when a large number of people needed to be vaccinated in a relatively short period of time, Member States came up with a number of innovative solutions, whether in the form of setting up vaccination centres or making vaccination available in pharmacies or involving general practitioners,” added Minister Válek.

It is essential to bring the debate on the current challenges to the forefront. The thematic blocks are divided into several parts:

  1. Building vaccine acceptance through communication
  • The role of primary care in communication
  • Establishment of an EU expert forum on tackling vaccine hesitancy
  1. Future of vaccination: accessibility and development of innovative vaccines
  2. Vaccination in the digital age

The conference is primarily focused on sharing ideas in the panel discussions in each session and in parallel sessions combined with several high-level keynote speeches. The aim is to achieve expert dialogue in all blocks and truly address the major challenges facing vaccination.


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Eliška Machová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví pro české předsednictví, e-mail: eliska.machova@mzcr.cz