S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Certifikovaný kurz – základní informace

Vytvořeno: 18. 3. 2014 Poslední aktualizace: 29. 12. 2022

Certifikovaný kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví či vypracovaného vzdělávacího programu žadatelem na základě podmínek stanovených v § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. K přípravě vzdělávacího programu je k dispozici Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu

Certifikovaným kurzem zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Činnosti, ke kterým absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost, nesmí být činnostmi, které již absolvent umí z pregraduálního vzdělávání. Konkrétní náležitosti jsou dále stanoveny ve znění § 61 zákona č. 96/2004 Sb.

 


Zpět na rozcestník akreditace


 

Průběh certifikovaného kurzu

Průběh certifikovaného kurzu zajišťuje akreditované zařízení, které získalo akreditaci v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditované zařízení po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu vydá certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti.

 

Vydávání certifikátu o získání zvláštní odborné způsobilosti

Je upraveno vyhláškou č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání. Po absolvování certifikovaného kurzu vydá akreditované zařízení certifikát o získané zvláštní odborné způsobilosti.

 

Vedení dokumentace certifikovaného kurzu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pro zabezpečení vzdělávání v akreditovaných zařízeních Metodický pokyn, který stanoví dílčí součásti dokumentace, které je nutné vést pro doložení povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu, jako jsou např. podmínky přijetí do kurzu (věk, vzdělání, zdravotní způsobilost), splnění učebního plánu a osnov jednotlivých předmětů v celém rozsahu, způsob zakončení kurzu atd., a které jsou archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento metodický pokyn naleznete v příloze Metodický pokyn – vedení dokumentace průběhu SV, CK & AKK

 


 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Certifikovaného kurzu

 

Pokyny pro podání žádosti o udělení / prodloužení akreditace:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč – nalepením kolkové známky na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
podat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, dle instrukcí níže

 

Uhradit správní poplatek lze:

 1. formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)

 2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.
Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz ,
tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Poznámka pro příjemce (avízo): IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 2553

 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace obsahuje:

 1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace;

 2. doklad o zaplacení správního poplatku;
 1. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu všech fyzických osob podílejících se na realizaci vzdělávacího programu;

 2. příslušný vzdělávací program včetně seznamu lektorů/školitelů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat;

 3. doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program – čestné prohlášení;

 4. doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru – oprávnění k poskytování zdravotních služeb (volitelné);

 5. smlouva o vzájemné spolupráci (v případě smluvních partnerů);

 6. doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání.

 

Vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska akreditační komise.

 

V případě předkládané žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace. Doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii. Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

Žádost o udělení akreditace může být předložena též v prostých kopií.

 

Žádost, včetně příloh, lze podat:

 1. datovou schránkou MZ – ID: pv8aaxd

 2. emailem se zaručeným elektronickým podpisem podaným na adresu mzcr@mzcr.cz

 3. poštou na adresu MZ

  Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Odbor ONP
  Palackého náměstí 4
  128 01 Praha 2

 4. osobně na podatelnu MZ

 

V případě podání prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním podáním na podatelnu, se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

 


KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Marcela Šrámková

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 553

Přílohy