Lékařské ozáření

Publikace Hodnocení lékařského ozáření

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal tento rok publikaci zaměřenou na hodnocení lékařského ozáření, jejímž cílem je poskytnout odborné i laické veřejnosti ucelený přehled o celkovém rozsahu používání zdrojů […]

8. 7. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn k provádění a hodnocení externích klinických auditů

Ministerstvo zdravotnictví vydalo zcela první metodický pokyn upravující oblast provádění externích klinických auditů poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lé

30. 4. 2021 Celý článek »

Oprávněné osoby

Dne 30. 12. 2013 získala první společnost v ČR oprávnění k provádění externího klinického auditu.

28. 12. 2016 Celý článek »

Externí klinický audit

Dle § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. je cílem externího klinického auditu ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření.

10. 1. 2014 Celý článek »

Koncepce oboru radiační onkologie

Revidovaná koncepce oboru radiační onkologie, která nahrazuje koncepci z roku 2002.

18. 3. 2008 Celý článek »