Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Stanoviska a metodické pokyny v oblasti léčiv

Stanovisko k dočasné úhradě vysoce inovativních přípravků stanovené podle staré právní úpravy a k rozsahu přezkumu dvoustranných závazků

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace zákonných ustanovení týkajících se délky dočasné úhrady vysoce inovativních léčivých přípravků (dále jen „VILP“) tímto podává výklad ustanovení § 39d odst. 2 a 3 […]

6. 6. 2012 Celý článek »

Stanovisko k podobnému přípravku a zkrácenému řízení

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace ustanovení § 39b odst. 4 a 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), […]

3. 5. 2012 Celý článek »

Stanovisko k přechodným ustanovením novel zákona č. 48/1997 Sb.

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace přechodných ustanovení, podává tímto výklad především čl. II zákona č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a […]

2. 4. 2012 Celý článek »

Stanovisko k úhradám vysoce inovativních léčivých přípravků

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace ustanovení § 44 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „prováděcí vyhláška“), tímto podává výklad postupu stanovení […]

2. 4. 2012 Celý článek »

Stanovisko k tzv. jádrové úhradě

Stanovisko k novému způsobu stanovování úhrady léčivých přípravků na bázi ceny výrobce namísto dosavadní báze ceny pro konečného spotřebitele (tzv. jádrová úhrada) a k přepočtům mezi těmito bázemi

9. 11. 2011 Celý článek »

Informace o výkladu pojmu “bezplatné dárcovství krve”

Z důvodu vysvětlení užívaného pojmu “bezplatné dárcovství krve” v transfuzním lékařství a příslušných právních předpisech v České republice, odbor farmacie Ministerstva zdravotnictví sděluje, že tento pojem vychází z článku 2 […]

11. 11. 2010 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR – o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR – o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .

2. 6. 2009 Celý článek »

Metodické opatření

Doplnění a změna metodického optření č. 6/2003 Ministerstva zdravotnictví “Standard značení transfuzních přípravků (štítky propuštěných přípravků)” v bodě 2.2 a bodě 2.10

12. 9. 2008 Celý článek »