Často kladené dotazy k závazným stanoviskům ČIL

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 6. 8. 2021
 1. Platí se správní poplatek při podání žádosti o závazné stanovisko?
  Ne, správní poplatek se neplatí. Žádné činnosti prováděné ČIL (závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření etc.) nejsou zpoplatněny.
 2. Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti o závazné stanovisko?
  V souladu s § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se ČIL vyjadřuje do 30 dní od doručení žádosti. Lhůta pro vydání závazného stanoviska může být delší, pokud žádost trpí vadami, maximálně však dalších 30 dní od doby odstranění vad žádosti (§ 149 odst. 5 správního řádu).
 3. Kde naleznu formulář žádosti o závazné stanovisko?
  Formuláře k žádostem naleznete na stránce Postup sepsání žádostí a formuláře k žádostem.  Žádost o závazné stanovisko ČIL můžete sepsat i vlastní.
 4. Jakým způsobem se podává žádost o závazné stanovisko? 
  Žádost o závazné stanovisko se podává buď osobně na podatelně MZ ČR, písemně poštou, elektronickou poštou s ověřeným elektronickým podpisem (pouze na emailovou adresu mzcr@mzcr.cz) nebo datovou schránkou. Viz MZ ČR Kontakty.
 5. Kdo bude vyřizovat moji žádost o závazné stanovisko?
  Nejprve si ověřte v jakém ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod či lázeňském území se záměr nachází, což můžete učinit na stránce Ochranná pásma zdrojů a lázeňská místa. Na stránce Rozdělení referentů podle lokalit naleznete jméno příslušného odborného referenta. Kontakty na odborné referenty oddělení ČIL naleznete na stránce Kontakty – oddělení ČIL.
 6. Chystám se vybudovat domácí čističku odpadních vod (ČOV). Jaké dokumenty mám přiložit k žádosti
  o závazné stanovisko?

  K žádosti je třeba doložit projektovou dokumentaci. V případě, že se jedná o ČOV se zasakováním do vod podzemních je třeba vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Pokud zastupujete investora/stavebníka je třeba doložit plnou moc.
 7. Plánuji postavit rodinný dům/rekreační objekt. Je potřeba závazné stanovisko ČIL k této stavbě? Jaké dokumenty mám přiložit k žádosti o závazné stanovisko?
  Pokud se stavba nachází v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod či vnitřním území lázeňského místa, pak podle § 37 odst. 3 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“) potřebujete závazné stanovisko ČIL. K žádosti je třeba doložit projektovou dokumentaci a plnou moc, pokud zastupujete investora/stavebníka.
  Jestliže se stavba nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod či vnějším území lázeňského místa a současně nezasahuje do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, lze podle § 37 odst. 3 písm. b) bodu 4. lázeňského zákona vydat potřebná rozhodnutí k řešené stavbě bez závazného stanoviska ČIL. Stavba však musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Přestože po vás i v tomto případě může příslušný stavební úřad požadovat vyjádření ČIL k řešené stavbě, ČIL vám ho v souladu s výše uvedeným není povinen poskytnout.
 8. Plánuji přestavbu/rekonstrukci stavby ve vnitřním území lázeňského místa/ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod. Je potřeba závazné stanovisko ČIL?
  Podle § 37 odst. 3 písm. a) lázeňského zákona, lze vydat potřebná rozhodnutí k přestavbě/rekonstrukci bez závazného stanoviska ČIL, pokud se jedná o stavební úpravy, při nichž se zachovává půdorysné a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby. Přestože po vás i v tomto případě může příslušný stavební úřad požadovat vyjádření ČIL k řešené stavbě, ČIL vám ho v souladu s výše uvedeným není povinen poskytnout.
 9. Je možné v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod realizovat vertikální kolektory (vrty) tepelných čerpadel?
  Ano, možné to je s několika omezeními. Ty jsou dány příslušnou vyhláškou o ochranných pásmech (viz Ochranná pásma zdrojů a lázeňská místa) a vyhláškou MZ č. 51-1959 Ú.l. (viz Související legislativa). Ke stavbě vertikálních kolektorů (vrtů) tepelného čerpadla je potřeba závazné stanovisko ČIL (zpravidla dle § 37 odst. 2 písm. b) a f), odst. 3 písm. b) a odst. 4 lázeňského zákona).
 10. Je možné v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod realizovat kopané studny?
  Ano, možné to je. Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod preferuje ČIL tento typ studny před studnami vrtanými. Ke stavbě kopané studny je potřeba závazné stanovisko ČIL (dle § 37 odst. 2 písm. e) a f), odst. 3 písm. a) či b) a odst. 4 lázeňského zákona).
 11. Je možné v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod realizovat vrtané studny či hydrogeologické průzkumné vrty pro vrtané studny?
  Ano, možné to je s několika omezeními. Ty jsou dány příslušnou vyhláškou o ochranných pásmech (viz Ochranná pásma zdrojů a lázeňská místa), vyhláškou MZ č. 51-1959 Ú.l. (viz Související legislativa) a  hloubkou, která je omezena na 30 m, pokud není dostatečně zdůvodněna hloubka větší (toto je omezeno interním předpisem ČIL). K realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu a stavbě vrtané studny je potřeba závazné stanovisko ČIL. 
  Závazná stanoviska ČIL jsou vydávána ve dvou krocích. První závazné stanovisko je vydáno k realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu pro vrtanou studnu (dle § 37 odst. 2 písm. f) a odst. 4 lázeňského zákona) a druhé ke stavbě vrtané studny po doložení závěrečné zprávy o provedeném hydrogeologickém průzkumném vrtu (zpravidla dle § 37 odst. 2 písm. e) a f) a odst. 3 písm. a) či b) lázeňského zákona).
 12. Co je potřeba doložit k žádosti o závazné stanovisko k realizaci průzkumného vrtu?
  K žádosti je potřeba doložit projekt průzkumných prací a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. V případě zastupování investora/stavebníka je třeba rovněž doložit plnou moc.
 13. Co je potřeba doložit k žádosti o závazné stanovisko k realizaci kopané/vrtané studny/tepelného čerpadla?
  K žádosti je potřeba doložit projekt studny či tepelného čerpadla a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. V případě zastupování investora/stavebníka je třeba rovněž doložit plnou moc.
 14. Je nutné závazné stanovisko ČIL k realizaci liniové stavby (vedení kNN/kVN, vodovodní/kanalizační/plynovodní přípojka, silnice, cesta…) v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod či vnějším území lázeňského místa?
  Podle § 37 odst. 3 písm. b) bodu 5. lázeňského zákona, lze vydat potřebná rozhodnutí k řešené stavbě bez závazného stanoviska ČIL, pokud liniová stavba nezasahuje do hloubky více než 2 metry pod úroveň terénu. Přestože po vás
  i v tomto případě může příslušný stavební úřad požadovat vyjádření ČIL k řešené stavbě, ČIL vám ho v souladu s výše uvedeným není povinen poskytnout.
 15. Je nutné závazné stanovisko ČIL ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje či jejich změnám, pokud se navržená ochranná pásma vodního zdroje budou nacházet v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod a/nebo lázeňských místech?
  Ne, ČIL není v tomto případě dotčeným orgánem a ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, která stanoví místně příslušný vodoprávní úřad opatřením obecné povahy v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, či jejich změnám, se žádným způsobem nevyjadřuje, tedy ani formou závazného stanoviska.