S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Často kladené dotazy

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Obecné

 • Jak zjistím zda se mnou řešená stavba nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod či lázeňském místě?
  Na těchto stránkách jsou umístěny mapy se zakreslením ochranných pásem a lázeňských míst (viz Dokumenty – ochranná pásma a lázeňská místa), kde lze tuto informaci zjistit.

Závazná stanoviska

 1. Platí se správní poplatek při podání žádosti o závazné stanovisko?
  Ne, správní poplatek se neplatí. Žádné činnosti prováděné ČIL (závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření etc.) nejsou zpoplatněny.
 2. Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti o závazné stanovisko?
  Standartně se ČIL vyjadřuje do 30 dní od doručení žádosti. V případě nárůstu počtu žádostí (běžně období listopad-prosinec, duben-květen) může být doba vyjádření delší.
 3. Jakým způsobem se podává žádost o závazné stanovisko? 
  Žádost se podává buď osobně na podatelně MZ ČR, písemně poštou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou (viz Kontakty).
 4. Chystám se vybudovat domácí čističku odpadních vod (ČOV). Jaké dokumenty mám přiložit k žádosti
  o závazné stanovisko?

  K žádosti je třeba doložit projektovou dokumentaci. V případě, že se jedná o ČOV se zasakováním do vod podzemních je třeba vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Pokud zastupujete investora je třeba doložit plnou moc.
 5. Plánuji postavit rodinný dům/rekreační objekt. Je potřeba závazné stanovisko ČIL pro vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení/ kolaudačního souhlasu? Jaké dokumenty mám přiložit k žádosti
  o závazné stanovisko?

  Pokud se stavba nachází v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod či vnitřním území lázeňského místa, pak podle § 37 odst. 3 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“) potřebujete závazné stanovisko ČIL. K žádosti je třeba doložit projektovou dokumentaci
  a plnou moc, pokud zastupujete investora.
  Jestliže se stavba nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod a současně nezasahuje do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, není podle § 37 odst. 3 písm. b) bodu 4. lázeňského zákona nutné závazné stanovisko ČIL. Stavba však musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.
 6. Plánuji přestavbu/rekonstrukci stavby ve vnitřním území lázeňského místa/ochranném pásmu
  I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod. Je potřeba závazné stanovisko ČIL?

  Podle § 37 odst. 3 písm. a) lázeňského zákona, není nutné závazné stanovisko ČIL, pokud se jedná o stavební úpravy, při nichž se zachovává půdorysné a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby.
 7. Je možné v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod realizovat vertikální kolektory tepelných čerpadel?
  Ano, možné to je s několika omezeními. Ty jsou dány příslušnou vyhláškou o ochranných pásmech (viz Dokumenty – ochranná pásma a lázeňská místa) a vyhláškou MZ č. 51-1959 Ú.l. (viz Související legislativa).
 8. Je možné v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod realizovat kopané studny?
  Ano, možné to je. Z hlediska ochrany zdrojů preferuje ČIL tento typ studny před studnami vrtanými. Ke stavbě kopané studny je potřeba závazné stanovisko ČIL.
 9. Je možné v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod realizovat vrtané studny?
  Ano, možné to je s několika omezeními. Ty jsou dány příslušnou vyhláškou o ochranných pásmech (viz Dokumenty – ochranná pásma a lázeňská místa), vyhláškou MZ č. 51-1959 Ú.l. (viz Související legislativa) a  hloubkou, která je omezena na 30 m, pokud není dostatečně zdůvodněna hloubka větší. Ke stavbě vrtané studny je potřeba závazné stanovisko ČIL.
 10. Co je potřeba doložit k žádosti o závazné stanovisko k realizaci kopané/vrtané studny/tepelného čerpadla?
  K žádosti je potřeba doložit projekt studny či tepelného čerpadla a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
  v oboru hydrogeologie. V případě zastupování investora je třeba rovněž doložit plnou moc.
 11. Je nutné závazné stanovisko ČIL k realizaci liniové stavby (vedení kNN/kVN, vodovodní/kanalizační/plynovodní přípojka, silnice, cesta…) v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod?
  Podle § 37 odst. 3 písm. b) bodu 5. lázeňského zákona, není nutné závazné stanovisko ministerstva, pokud liniová stavba nezasahuje do hloubky více než 2 metry pod úroveň terénu.