S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

CÁC HÃNG BẢO HIỂM Y TẾ

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc do các công ty bảo hiểm y tế thực hiện, ngoài tên các hãng còn dùng mã số.

Hãng bảo hiểm y tế lớn nhất là:

111            Công ty bảo hiểm y tế chung Cộng hòa Séc (VZP ČR)

 

Những hãng bảo hiểm nhân viên khác là:

201            Công ty bảo hiểm y tế quân đội Cộng hòa Séc (VoZP ČR)

205            Công ty bảo hiểm y tế công nghiệp Séc (ČPZP)

207            Công ty bảo hiểm y tế nhân viên ngành ngân hàng, bảo hiểm và xây dựng (OZP)

209            Công ty bảo hiểm nhân viên Skoda (ZPŠ)

211            Công ty bảo hiểm y tế Bộ nội vụ Cộng hòa Séc (ZPMV ČR)

213            Công ty bảo hiểm y tế kho bạc anh em khu vực (RBP)

 

Địa chỉ liên lạc của mỗi công ty bảo hiểm được ghi trong phần Địa chỉ liên lạc của các cơ quan quan trọng.

Nếu người nước ngoài có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế công cộng, thì sẽ chọn một trong số những công ty bảo hiểm nêu trên và đăng ký đóng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm có nghĩa vụ công nhận như là người tham gia bảo hiểm mỗi cá nhân có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm công cộng, có nghĩa là được thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc hoặc là nhân viên của chủ việc có trụ sở hay thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.