S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace Metodického pokynu a vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vytvořeno: 26. 8. 2020 Poslední aktualizace: 26. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky aktualizuje s platností od 26.8.2020 Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání (dále jen „Metodický pokyn“) projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219. Aktualizace Metodického pokynu se týká úpravy monitorovacích období – dochází ke sloučení prvních dvou monitorovacích období z důvodu prodloužení schvalovacího procesu jednotlivých žádostí o dotaci.

Metodický pokyn je určen pro příjemce, jejichž zaměstnanci jsou, resp. budou do projektu zapojeni od 1.1.2020.

Pravidla v tomto Metodickém pokynu uvedená jsou platná pro výdaje uskutečněné od 1. 1. 2020, pokud dále v tomto Metodickém pokynu není uvedeno jinak.

Metodický pokyn má vazbu na přílohu č. 9 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy byl v návaznosti na úpravu monitorovacích období upraven termín první zálohové platby, a to do 60 dní od vydání Rozhodnutí a zároveň bod 4.1 „Příjemce je povinen Poskytovateli dotace odevzdávat dokumentaci nezbytnou k průběžnému monitorování a vyúčtování dotace dle Metodiky, a to nejpozději do jednoho měsíce, od ukončení monitorovacího období“. Monitorovací období, za které je Příjemce povinen předložit dokumentaci, a lhůty pro odevzdání dokumentace jsou stanoveny v Metodice.

Přílohy