Akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 13. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo pro nelékařská zdravotnická povolání (dále jen „NLZP“).

Stálými členy akreditační komise jsou jmenováni nejméně:

  • 2 zástupci ministerstva;

  • 2 zástupci pověřené organizace;

  • 2 zástupci organizace zaměstnavatelů;

  • 1 zástupce každého zdravotnického povolání, které lze vykonávat bez odborného dohledu, a to na návrh profesního sdružení, které sdružuje nejvíce fyzických osob vykonávajících takové zdravotnické povolání;

  • 1 zástupce resortu, jehož poskytovatele zdravotních služeb se akreditační řízení týká.

 

Dalšími členy akreditační komise jsou odborníci příslušného specializačního oboru, kterého se týká akreditační řízení, a to minimálně 1 zástupce na návrh příslušného profesního sdružení.

Statut a jednací řád akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání spolu s přehledem stálých členů akreditační komise je k dispozici v níže uvedených přílohách

 


Zpět na rozcestník akreditace


 

Podávání žádostí o udělení / prodloužení akreditace 

Žádosti o udělení/prodloužení akreditace se předkládají jeden měsíc před zasedáním akreditační komise, viz tabulka. V termínech uvedených v tabulce musí být žádosti doručeny. V případě nedodržení termínu doručení žádostí, budou tyto žádosti předány do nadcházející akreditační komise!

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení její platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 96/2004 Sb. Pokud je žádost o prodloužení platnosti akreditace ministerstvu ve lhůtě podle věty první doručena, považuje se akreditované zařízení za akreditované až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti akreditace.

 

Termíny zasedání akreditační komise v roce 2024

Datum zasedání akreditační komise

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

7. 2. 2024 2. 1. 2024
3. 4. 2024 1. 3. 2024
5. 6. 2024 2. 5. 2024
7. 8. 2024 1. 7. 2024
2. 10. 2024 2. 9. 2024
4. 12. 2024 1. 11. 2024

 

Datum zasedání akreditační komise pro Rezidenční místa 2024

24. 4. 2024

 

Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví jsou tajemníci akreditační komise pro NLZP:

Ing. Lenka Čermáková

Specializační vzdělávání – akreditace

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2380


Lenka Šnajdrová

Akreditovaný kvalifikační kurz – akreditace

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2697


Mgr. Marcela Šrámková

Certifikovaný kurz – akreditace

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2553


Mgr. Marta Faiereislová

Praktické vyučování v porodní asistenci – akreditace

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2387


 

Rezidenční místa pro nelékařská zdravotnická povolání

Email: mzcr@mzcr.cz

Přílohy