S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Akreditace – základní informace

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 20. 4. 2021

Udělením / prodloužením akreditace se podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č.  96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro:

 1. Specializační vzdělávání (zpracované na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a v souladu s Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí).

 2. Akreditovaný kvalifikační kurz (zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví).

 3. Certifikovaný kurz (zpracovaný v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

 4. Praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek (v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech)

V případě vzdělávacích programů akreditovaných kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů se uděluje akreditace na celý vzdělávací program. Současně akreditace pro praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek je udělována na celé praktické vyučování.

 

Žádost se předkládá v trojím písemném vyhotovení v kroužkové, případně jiné vazbě a na CD, případně flash disku Ministerstvu zdravotnictví, Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace obsahuje:

 1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace s dokladem o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč formou kolku vyplněný prostřednictvím aplikace Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) ZDE

 2. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob (odborných garantů/školitelů);

 3. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob, které se budou podílet dále na vzdělávacím programu;

 4. Seznam lektorů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat;

 5. příslušný vzdělávací program;

 6. doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program; tyto doklady zle nahradit čestným prohlášením;

 7. doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru (příspěvková organizace – zřizovací listina, nestátní zdravotnické zařízení – registrace);

 8. smlouva o vzájemné spolupráci (pokud žadatel není poskytovatelem zdravotní péče v příslušném oboru);

 9. doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání;

 10. nejvyšší počet míst pro vzdělávání ve vzdělávacím programu; v případě, že je vzdělávací program zajišťován ve více smluvních zařízeních, počet míst pro každé zařízení;

 11. doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti.

 

Vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska akreditační komise.

 

V případě předkládané žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace. Doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii. Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

Žádost o udělení akreditace může být předložena též v prostých kopií.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Čermáková

specializační vzdělávání
E-mail: Lenka.Cermakova@mzcr.cz
Telefon:
+420 224 972 380

 

Mgr. Marcela Šrámková

kvalifikační a certifikované kurzy
E-mail: Marcela.Sramkova@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 553

 

Mgr. Marta Faiereislová

praktické vyučování pro porodní asistenci
E-mail: Marta.Faiereislova@mzcr.cz
Telefon:
+420 224 972 387

Více info o praktickém vyučování pro porodní asistenci ZDE

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých webových stránkách seznam udělených / prodloužených akreditací, viz níže přílohy.

Přílohy