5. výzva IOP

Vytvořeno: 12. 2. 2010 Poslední aktualizace: 12. 2. 2010

 V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 5. výzvě IOP tj. Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platná od 1.8.2010, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz. Příloha 1.
 
Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 2 Příručky.   
 
Limity pro výběrová řízení 
 
Rozdělení zakázek dle jejich předpokládané hodnoty tj. na zakázky 1. kategorie, 2. kategorie, nadlimitní a podlimitní naleznete v Příloze č. 3
 
Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována.
 
Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 5. výzvě (předchozí verze Příručky pro žadatele a příjemce byla platná od 15. 2. 2010). Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.
 
Závazný pokyn č. 1 včetně příloh – Příloha 5

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 7. září 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Závazný pokyn doplňuje postup pro zveřejňování aktualizací příloh Příručky pro žadatele a příjemce.

Vyplnění MZ, MH a zZoP v IS BENEFIT7 – Příloha 6 
 
Vzhledem k aktualizaci systému BENEFIT7 byla upravena příloha Příručky pro žadatele a příjemce č. 4.1 Postup k vyplnění MZ, MH a zZoP v IS BENEFIT7
 
Závazný pokyn č. 2 včetně příloh – Příloha 7

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 11. října 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Závazný pokyn č. 2 upravuje povinnost příjemců dotace zasílat odboru evropských fondů pozvánku na otevírání obálek při realizaci zakázek s vyšší hodnotou a to minimálně pět pracovních dnů před jejím konáním.
 
Zápis o výběru dodavatele – Příloha 8

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 16. října 2010 obohacena o Zápis o výběru dodavatele. Tento záznam slouží pro popis postupu v rámci zakázek malého rozsahu

Závazný pokyn č. 3 včetně příloh – Příloha 9

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 7. února 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Závazný pokyn č. 3 zpřesňuje postup pro příjemce při úhradě faktur z čerpacího a běžného účtu a upravení informace u specifického symbolu pro identifikaci platby pro příjemce, jejichž výdaje jsou financovány prostřednictvím limitky. Součástí tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy Příručky pro žadatele příjemce č. 4.2 Soupisky faktur a v návaznosti na to také přílohy Příručky pro žadatele a příjemce č. 4.3, kde je postup pro vyplňování soupisku faktur upraven.

Závazný pokyn č. 4 včetně příloh – Příloha 10
 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 30. srpna 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je stanovení postupu pro příjemce v případě, že vůči svému dodavateli v rámci projektu uplatnil smluvní pokutu či sankci za dodání plnění veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení pořizovacích nákladů a tím i způsobilých výdajů projektu.
Postup rozšiřuje informace uvedené v kapitole E. 2 Povinnosti příjemce v Příručce pro příjemce a žadatele pro 5. výzvu.
 
Závazný pokyn č. 5 včetně příloh – Příloha 11
 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 6. března 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 5. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je možnost prodloužení termínu ukončení projektu v případě objektivních důvodů až do 30.6.2015.
 
Závazný pokyn č. 6 – Příloha 12

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 11. června 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 6. Důvodem pro jeho vydání je účinnost zákona 55/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Závazný pokyn upravuje finanční limity pro zakázky malého rozsahu a další povinnosti v při zadávání veřejných zakázek souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Účinnost tohoto pokynu se nevztahuje na veřejné zakázky zahájené do 31. 3. 2012 včetně.

Závazný pokyn č. 7 – Příloha 13

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 15. července 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 7. Důvodem pro vydání závazného pokynu je umožnění kontroly dodávaného plnění a přesná identifikace jednotlivých položek ze strany odboru evropských fondů a dalších kontrolních orgánů a zavedení jednotného způsobu vykazování služeb poskytovaných příjemcům na zajištění externího managementu projektu.

Závazný pokyn č. 8 – Příloha 14
 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 17. července 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 8. Důvodem vydání závazných pokynů je závazné stanovisko Řídícího orgánu IOP č. 2, které stanovuje nové požadavky na postup při realizaci výběrových řízení u zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
 
Závazný pokyn č. 9 – Příloha 15

Příručka pro žadatele a příjemce byla dne 4. dubna 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 9. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je nutnost promítnout novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na základě které byly zrušeny čerpací účty u České národní banky, tzv. „limitky“, do vzoru Podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace. Nové znění této přílohy Příručky pro žadatele a příjemce je přílohou tohoto závazného pokynu.

Závazný pokyn č. 10 – Příloha 16

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 bude dne 3. června 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 10. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace postupů pro zadávání veřejných zakázek na základě revizí Operačního manuálu IOP a Operačního manuálu zprostředkujícího subjektu globálního grantu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dalším důvodem je sjednocení těchto postupů a jejich formy pro všechny výzvy. Aktualizované postupy ve formě Metodiky pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP nyní tvoří přílohu č. 5.4 Příručky pro žadatele a příjemce.

Příloha č. 17 – závazný pokyn č.11

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 11. 11. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 11. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění postupu příjemců v případě realizace veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.

Příloha č. 18 – závazný pokyn č.12

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 6. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 12. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace a doplnění kapitoly F na základě nové praxe financování.

Příloha č. 19 – závazný pokyn č.13

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 1.4. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 13. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je potřeba zohlednit zrušení zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ke dni 1. 1. 2014 v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příloha č. 20 – závazný pokyn č. 14

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 4. září 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 14. Závazný pokyn formálně upravuje přílohu 5.4 Příručky pro žadatele a příjemce – Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP.

Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 5.4 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP v souvislosti se zvýšením limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, ke kterému došlo novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a aktualizací Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014).

Příloha č. 21 a 22 – Soupiska faktur

Dne 6. 10. 2014 přichází v platnost úprava vyplnění Soupisky faktur, která je platná pro všechny výzvy a všechny příjemce. V příloze je uvedena vzorová tabulka Soupisky faktur a Postup pro vyplnění Soupisky faktur.

Příloha č. 23 – závazný pokyn č. 15

Dne 21.10.2014 byla  aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla Závazným pokynem č. 15. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3.2 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přílohy