3. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

Vytvořeno: 3. 11. 2020 Poslední aktualizace: 3. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 3. listopadu 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem/3 (AMT), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro pacienty s adiktologickou poruchou v trvání 18 měsíců.

3. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem je vyhlášena zejména na podporu žadatelů, kteří v době nepříznivé epidemiologické situace v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 během 1. a 2. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem nebyly schopni dostát požadavkům Výzvy č. 1. a 2.

Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 4. prosince 2020. Max. možná dotace pro velký multidisciplinární tým je stanovena na 14 560 000,-Kč, max. možná dotace pro malý multidisciplinární tým 6 700 000,- Kč.

Zřízení AMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Hlavní funkcí týmů je podpora zotavení individualizovanou formou, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v nemocnicích, domovech se zvláštním režimem atd.) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě institucionalizovaných do běžné komunity. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti/3 a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem/3.

Pilotní provoz AMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy