2. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory

Vytvořeno: 4. 2. 2021 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 4. února 2021 druhou Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory Do programu se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro seniory v trvání 18 měsíců.

  1. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory je vyhlášena zejména na podporu žadatelů, kteří v době nepříznivé epidemiologické situace v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 během první Výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebyly schopni dostát požadavkům Výzvy první.

Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 8. března 2021. Max. možná dotace pro multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory je stanovena na 9 500 000,-Kč.

Zřízení multidisciplinárního týmu vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Hlavní funkcí týmu je podpora zotavení individualizovanou formou, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v nemocnicích, domovech se zvláštním režimem atd.) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě institucionalizovaných do běžné komunity. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti/2 a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory/2.

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy