S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

14. výzva IOP

Vytvořeno: 31. 1. 2013 Poslední aktualizace: 31. 1. 2013

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 14. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 31. 1. 2013, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz Příloha 2. 
Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 3 – Přílohy Příručky. 
 
Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 14. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

Závazný pokyn č. 1 – příloha 4
 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 15. 4. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je navýšení maximální přípustné výše dotace z ERDF+SR na 55 mil. Kč. V případě, kdy je žadatel součástí „Spolupracujících komplexních onkologických center“, plní všechny subjekty zde uvedené maximální přípustnou výši dohromady.

Závazný pokyn č. 2 – příloha 5

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 15. 5. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je navýšení maximální přípustné výše dotace z ERDF+SR na 90 mil. Kč na jeden projekt. V případě, kdy je žadatel součástí „Spolupracujících komplexních onkologických center“, plní všechny subjekty zde uvedené maximální přípustnou výši dohromady.

Závazný pokyn č. 3 – příloha 6

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 21. 8. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Tento závazný pokyn aktualizuje a doplňuje kapitolu F Příručky pro žadatele a příjemce na základě novelizace zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Závazný pokyn č.5 – Příloha č. 7

Příručka pro žadatele a příjemce  verze 1.0 byla dne 11. 11. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 5. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění postupu příjemců v případě realizace veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.

Závazný pokyn č. 4 – Příloha č. 8

Příručka pro žadatele a příjemce verze byla dne 28. 11. 2013 aktualizována novým Závazným pokynem č. 4. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění vzoru Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a doplnění části V Sankční ustanovení.

Závazný pokyn č. 6 – Příloha č. 9

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 6. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 6. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace a doplnění kapitoly F na základě nové praxe financování.

Závazný pokyn č. 7 – Příloha č. 10

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 1. 4. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 7. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je potřeba zohlednit zrušení zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ke dni 1. 1. 2014 v platném znění  Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Závazný pokyn č. 8 – Příloha č. 11

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. září 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 8. Závazný pokyn formálně upravuje přílohu 5.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP v souvislosti se zvýšením limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, ke kterému došlo novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a aktualizací Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014).

Soupiska faktur – příloha č. 12 a 13

Dne 6. 10. 2014 přichází v platnost úprava vyplnění Soupisky faktur, která je platná pro všechny výzvy a všechny příjemce. V příloze je uvedena vzorová tabulka Soupisky faktur a Postup pro vyplnění Soupisky faktur.

Závazný pokyn č. 9 – příloha č. 14

Dne 21.10.2014 byla  aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla Závazným pokynem č. 9. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3.2 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Aktualizace textu 14.výzvy

Text 14. výzvy byl aktualizován v bodě Doba trvání realizace projektů, kdy bylo datum trvání realizace projektů posunuto z 30. 6. 2015 do 31. 12. 2015. Aktualizovanou výzvu naleznete v příloze č. 15.

Přílohy