S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zveřejnění otevřené výzvy na podporu projektů věnovaných reformám pracovních sil ve zdravotnictví

Vytvořeno: 17. 3. 2020 Poslední aktualizace: 17. 3. 2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 novou otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí.

Výzva vychází z pracovního plánu programu na rok 2020 a je zaměřena na podporu reforem v oblasti pracovních sil ve zdravotnictví (Support to reforms in health workforce field – Initiatives on task-shifting, ID: PJ-01-2020-3).

Alokace výzvy je 800 000 EUR a předpokládá se podpoření 2-3 projektů.

Cílem této výzvy je podpořit iniciativy týkající se udržení pracovní síly ve zdravotnictví, přesunu úkolů (task shifting) napříč odvětvími a profesními skupinami a předcházení vzniku regionálních „zdravotních pouští“ vyznačujících se nedostatkem zdravotnických pracovníků.

Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím měkkých opatření, jako je například vytvoření doporučení pro veřejné orgány a poskytovatele zdravotní péče, jak postupovat při odstraňování existujících překážek v náboru, udržení zdravotnických pracovníků či provádění přesunu úkolů. Mezi podpořené aktivity může patřit návrh legislativních a nelegislativních opatření, ale také twinning a přenos příkladů dobré praxe mezi subjekty z různých států EU.

Podrobnější popis typů projektů, které mohou být v této výzvě podpořeny, je uveden na stránce výzvy.

Pro projekty podpořené v rámci této výzvy platí podmínky 3. akčního programu EU v oblasti zdraví, dle kterých výše grantu zpravidla dosahuje 60% způsobilých výdajů a 40% způsobilých výdajů tvoří vlastní zdroje. V případě výjimečné prospěšnosti projektu může být poskytnut grant do výše 80% způsobilých výdajů (kritéria výjimečné prospěšnosti jsou uvedeny na str. 9 Pracovního plánu na rok 2020).

Způsobilými žadateli jsou organizace založené v souladu s právními předpisy včetně veřejných orgánů a subjektů veřejného sektoru, zejména výzkumné a zdravotnické instituce, univerzity a nevládní organizace.

Současně platí, že všechny projekty podpořené z 3. akčního programu by měly:

  • mít vysokou přidanou hodnotu na úrovni EU;
  • být realizovány konsorciem partnerů z aspoň 3 zemí účastnících se programu;
  • být inovativní a relevantní pro cíle a priority stanovené v ročním pracovním plánu;
  • být podány elektronicky přes Funding & tender opportunities portal Evropské komise.

Pokyny pro žadatele naleznete v příloze tohoto článku.

Uzávěrka pro podávání projektových žádostí je 10. června 2020.

 

Přílohy