Zprávy o jakosti pitné vody v ČR za období 2020 – 2022

Vytvořeno: 15. 11. 2023 Poslední aktualizace: 15. 11. 2023

Česká republika je podle článku 13 směrnice 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, povinna každé tři roky zpracovat zprávu o jakosti pitné vody ve vodovodech (zásobovaných oblastech) zásobujících více než 5000 obyvatel, zveřejnit ji, a do dvou měsíců poté ji zaslat Evropské komisi. Tento rok bylo připraveno hlášení zahrnující období let 2020 – 2022.

Legislativní požadavky na kvalitu a kontrolu pitné vody v České republice vycházejí, stejně jako v ostatních členských státech EU, z výše citované směrnice Rady č. 98/83/ES (od roku 2023 pak z novelizované směrnice 2020/2184), i když v některých požadavcích je česká legislativa přísnější, což evropská směrnice umožňuje.

Ministerstvo zdravotnictví předkládá veřejnosti zprávu o kvalitě pitné vody v České republice za období 2020 – 2022; následná tabulka uvádí souhrnné zpracování sledovaných dat. Ve sledovaném období bylo v těchto oblastech provedeno ročně mezi cca 220-230 tisíci laboratorních stanovení jednotlivých ukazatelů jakosti vody.


Rok


2020


2021

2022

Počet oblastí zásobujících více než 5000 obyvatel

272

271

273

Produkce vody v těchto oblastech v m3/rok (v mil.)

502,29

503,18

506,10

Počet obyvatel zásobovaných z oblastí nad 5000 zás. obyvatel

8 102 797

8 116 153

8 146 917

% obyvatel zásobovaných z oblastí nad 5000 zás. obyvatel

75,71

77,17

77,34

Zdroj vody – povrchová voda (%)

46,53

45,90

45,15

Zdroj vody – podzemní voda (%)

26,42

26,47

26,16

Zdroj vody – voda smíšená (%)

27,05

27,63

28,69

Počet nálezů s překročenou limitní hodnotou

864

973

778

% nálezů splňujících limitní hodnoty v oblastech nad 5000 obyvatel

99,62

99,59

99,65

 

Součástí této zprávy jsou kromě výše uvedených údajů také další související informace, např. četnost prováděných kontrol provozovatelem vodovodu, která se někdy ukazuje jako problémová – v některých případech byl sice odběr a rozbor vzorků vody proveden, ale jeho výsledek nebyl provozovatelem vložen do celostátní elektronické databáze, popř. se jednalo o opomenutí. Jedná se však o celkem vzácné případy.

Formát zprávy je jednotně určen Evropskou komisí (EK) tak, aby ji bylo možné načíst do elektronické databáze EK a výsledky z jednotlivých zemí zpracovat do souborné zprávy za celou Evropskou unii (viz zprávy za předchozí období na http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html).

Ministerstvo zdravotnictví je povinno respektovat předepsaný formát zprávy (jde pouze o tabelární přehledy), který je však pro uživatele zcela nepřehledný. Zájemce o tuto problematiku však upozorňujeme, že české veřejnosti jsou již od roku 2004 dostupné každoroční aktuální zprávy o kvalitě vody, které zahrnují nejen velké vodovody (nad 5000 obyvatel), ale i vodovody menší a veřejné studny. Archiv zpráv je přístupný na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/monitoring-pitne-vody. Zde najde zájemce nejen podrobné zpracování výsledků z různých hledisek, ale i komentáře včetně hodnocení zdravotního rizika nálezů.

Konkrétní informace o jakosti vody v jednotlivých vodovodech lze také získat od jejich provozovatelů vodovodů, kteří mají podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost zajistit, aby odběratelům byly na internetových stránkách provozovatele nebo způsobem v místě obvyklým veřejně přístupné aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody.

Přílohy