Zpráva o průběhu letní rekreační sezóny 2023

Vytvořeno: 1. 12. 2023 Poslední aktualizace: 7. 12. 2023

Koupání ve volné přírodě je oblíbená letní aktivita, která má v Česku dlouholetou tradici. Kvalita koupacích vod je orgány ochrany veřejného zdraví dlouhodobě sledována a hodnocení jednotlivých lokalit je v průběhu rekreační sezony bezprostředně zpřístupňováno veřejnosti. Předkládaná zpráva, pro kterou byla data získána z webových stránek krajských hygienických stanic, shrnuje průběh letní rekreační sezony 2023.

Seznam vod ke koupání, typy koupacích vod a informování veřejnosti

Pro každou rekreační sezonu je dle § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 258/2000 Sb.“) sestaven tzv. seznam vod ke koupání. Jedná se o seznam lokalit, na kterých bude v nastávající letní rekreační sezoně kontrolována a hodnocena kvalita vody.  Návrh seznamu je zveřejňován před zahájením letní rekreační sezony na webových stránkách všech krajských hygienických stanic a v příslušné sekci našich webových stránek. Kdokoli z veřejnosti může k návrhu podat připomínky. Tento seznam je na základě podaných připomínek a jejich vyhodnocení následně upraven.

V seznamu jsou zahrnuty tři typy koupacích lokalit:

  • povrchové vody, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel (tzn. je zde provozováno přírodní koupaliště),
  • povrchové vody ke koupání, kde není provozováno koupaliště a kde lze očekávat, že se bude koupat velký počet osob (tzv. koupací oblasti) a
  • ostatní přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách místního významu.

Přírodní koupaliště – koupaliště, která mají provozovatele a ve většině případů jsou zde kromě hygienického zázemí nabízeny i další rekreační aktivity. Povinností provozovatele přírodního koupaliště je dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů kromě jiného sledovat kvalitu vody. Výsledky rozborů vzorků vod je provozovatel povinen neprodleně předkládat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení. Na základě těchto výsledků hygienik rozhodne, zda je voda v koupališti vhodná ke koupání. V případě, že kvalita vody v koupališti přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, je povinností provozovatele informovat o této skutečnosti návštěvníky. Informace musí být umístěna na všech pokladnách u vstupu na koupaliště, a pokud zde nejsou, pak v blízkosti koupaliště na viditelném místě.

Koupací oblasti – povrchové vody, které využívá ke koupání větší počet osob a není zde provozováno koupaliště. Na těchto místech sledují kvalitu vody v pravidelných intervalech krajské hygienické stanice. V případě, že kvalita vody přestane vyhovovat hygienickým požadavkům daným výše uvedenou vyhláškou, je vydán zákaz koupání. Povinností příslušné krajské hygienické stanice je informovat o této skutečnosti na svých webových stránkách; další informace o daném koupacím místě jsou také zveřejněny na informační tabuli umístěné na snadno dostupném místě v blízkosti koupacího místa. V letošní letní rekreační sezoně bylo krajskými hygienickými stanicemi takto sledováno 120 lokalit.

V seznamu vod ke koupání nejsou zařazeny nádrže ke koupání (tzv. betonové nádrže) a nádrže ke koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody (tzv. biotopy). Ovšem i v těchto typech vod, které jsou dle § 6 zákona č. 258/2000 Sb. zařazeny pod přírodní koupaliště, je kvalita vody monitorována a zveřejňována, proto jsou do této závěrečné zprávy zahrnuty. Vzhledem k oblíbenosti biotopů je budováno a uváděno do provozu stále více koupališť tohoto typu. V letošní rekreační sezoně bylo v provozu v ČR již 35 biotopů.

Samozřejmě existují ještě další přírodní vodní plochy, kromě výše vyjmenovaných, které využívají někteří občané ke koupání. Kvalita vody se na nich ovšem nesleduje, a tak zde koupání probíhá na vlastní riziko.

V souvislosti s koupacími vodami jsou veřejnosti ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví poskytovány různé informace. Aktuální kvalita vody je v průběhu rekreační sezony zveřejňována na webových stránkách krajských hygienických stanic (viz odkaz výše), kde lze nalézt také další důležité informace o jednotlivých koupacích lokalitách. Dále jsou během rekreační sezony na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví publikovány aktuální souhrnné informace s přehledem koupacích míst, kde byla zjištěna voda nevhodná ke koupání, případně vyhlášen zákaz ke koupání. Přehledné mapové zobrazení kvality koupacích vod je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách www.koupacivody.cz. Zde je možné k jednotlivým lokalitám zobrazit aktuální výsledky hodnocení i jejich historickou řadu.

Koupací sezona 2023 v číslech

V koupací sezoně 2023 bylo orgány ochrany veřejného zdraví sledováno celkem 287 míst využívaných ke koupání, z toho 167 provozovaných přírodních koupališť a 120 koupacích oblastí. Orgány ochrany veřejného zdraví bylo odebráno 987 kontrolních vzorků vody a ze strany provozovatelů bylo odebráno 938 vzorků. Na základě vyhodnocení sledovaných parametrů kvality koupací vody byl v letní rekreační sezoně 2023 vydán zákaz koupání (černý symbol) na 19 lokalitách v ČR. Kvalita vody, označená jako nevhodná ke koupání (červený symbol), byla zjištěna na 28 lokalitách. Nevyhovující kvalitu vody ke koupání vykazovalo tedy celkem 47 lokalit, tj. 16,4 % ze všech sledovaných koupacích vod. Podrobný přehled lze nalézt v tabulkách uvedených v příloze.

Počasí v průběhu koupací sezony 2023

Velmi deštivé počasí v druhé polovině rekreační sezony se projevilo v kvalitě vody, jelikož v případě přírodních vod je kvalita vody se srážkami, teplotou a slunečním svitem úzce spojená. Letošní léto bylo podle informací Českého hydrometeorologického ústavu zhodnoceno jako teplotně normální (červen a srpen normální, červenec nadnormální). Srážkově byl srpen zařazen jako silně nadnormální.

Nejčastější problémy koupacích vod v ČR

I během rekreační sezony 2023 se na některých koupacích vodách ve volné přírodě projevily problémy s nadměrným růstem sinic, což bylo také hlavním důvodem k vydávání zákazu koupání. Sinice se v našich vodách vyskytují z důvodu znečištění povrchových vod především v ukazateli fosfor, který při zvýšené teplotě a délce slunečního svitu přispívá k jejich nadměrnému rozvoji. Pro zlepšení kvality vody by prioritně mělo být zamezeno dotaci živin, zejména fosforu, do povrchových vod, což lze zajistit dobudováním třetího stupně čištění odpadních vod u všech stávajících čistíren odpadních vod a vybudováním nových čistíren odpadních vod v obcích, které odpadní vody zatím důsledně nečistí. Přímo na nádrži pak mohou být využita další opatření (např. změna rybí obsádky, podpora růstu vodních rostlin, srážení fosforu různými koagulanty). Likvidace již rozvinutého květu sinic algicidy je z hlediska ochrany zdraví koupajících i vodního ekosystému značně riziková (využití těchto látek podléhá v souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení ze strany příslušného vodoprávního úřadu), navíc neodstraňuje příčinu, kterou je nadměrný přísun živin, ale pouze krátkodobě řeší samotný následek.

Některé lokality se potýkaly také s výskytem cerkáriové dermatitidy. Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů nebo i zarudnutím kůže a je doprovázeno intenzivním svěděním. Způsobují ho drobní parazitičtí živočichové, jejichž životní cyklus je vázán na vodní plže a dále na vodní ptáky (např. divoké kachny). V životním cyklu tohoto parazita se vyskytuje tzv. cerkáriové stádium, kdy se cerkárie uvolní z plže do vody a snaží se najít vodního ptáka, ve kterém by byl dokončen vývoj. Pokud narazí na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Pokus o průnik kůží člověka je provázen imunitní reakcí, což je vlastně cerkáriová dermatitida. V kůži člověka nemají cerkárie šanci přežít a z tohoto důvodu onemocnění ve většině případů trvá jen několik dní. Diagnostika cerkáriové dermatitidy však může být problematická, jelikož projevy se podobají jiným kožním onemocněním. Pro správnou diagnostiku je tedy zcela zásadní informace, zda kožním projevům nepředcházelo koupání v přírodních vodách.

Koupání ve znečištěné vodě představuje zdravotní riziko především pro malé děti, případně starší nebo imunitně oslabené jedince. V rekreační sezoně 2023 byla voda na 19 lokalitách vyhodnocená jako voda nebezpečná ke koupání (zákaz koupání). Na 16 lokalitách došlo k masivnímu rozvoji sinic, na dvou místech byly zaznamenány vysoké hodnoty mikrobiologického znečištění (obě místa spadají pod tzv. biotopy) a na jedné lokalitě (zařazené také mezi biotopy) byl zákaz koupání vydán z důvodu výskytu původců cerkáriové dermatitidy. 

Obr. č. 1: Důvody k vydání zákazu ke koupání a jejich zastoupení na celkovém počtu vydaných zákazů.

Závěry

  • Počet provozovaných koupališť a vodních ploch ke koupání sledovaných krajskými hygienickými stanicemi se ve srovnání s předcházejícími lety příliš nemění (viz tabulka č. 3).
  • Nevyhovující kvalitu vody ke koupání vykazovalo v rekreační sezoně 2023 celkem 47 sledovaných lokalit, tj. 16,4 % (podrobný přehled podle krajů viz tabulka č. 1).
  • Zákaz ke koupání byl orgány ochrany veřejného zdraví letos vyhlášen na 19 lokalitách (viz tabulka č. 2). Nejčastějším důvodem byl nadměrný výskyt sinic. V případě tří biotopů byla zaznamenána nevyhovující mikrobiologická kvalita vody nebo výskyt původců cerkáriové dermatitidy.

 

Tab. č. 1: Rekreační sezona 2023 – jakost vody ke koupání

Tab. č. 2: Rekreační sezona 2023 – vydané „zákazy“ 

Tab. č. 3: Rekreační sezona 2023 – jakost vody ke koupání – vývoj od roku 2012