S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zpráva o průběhu letní rekreační sezóny 2021

Vytvořeno: 8. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 10. 2021

Koupání ve volné přírodě bylo orgány ochrany veřejného zdraví v ČR sledováno a kontrolováno i v průběhu letní rekreační sezóny 2021 po dvou liniích.

V prvním případě byla sledována v souladu s § 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, tzv. koupaliště ve volné přírodě – tj. přírodní koupaliště, která mají provozovatele a kromě možnosti koupání ve většině případů provozovatel koupaliště kromě hygienického zázemí nabízí i některé další „rekreační aktivity u vody“. Na takto provozovaných koupalištích se téměř vždy platí vstupné. Povinností provozovatele koupaliště ve volné přírodě je ve smyslu výše citovaného zákona a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, kromě jiného také sledovat kvalitu vody jím provozovaného koupaliště a výsledky rozborů vod, prováděných v rozsahu a četnosti dané výše citovanou vyhláškou, je pak povinen neprodleně předkládat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení. Na základě těchto rozborů vod, event. na základě vlastní kontroly provedené místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, pak hygienik rozhodne, zda je voda v koupališti vhodná ke koupání, či nikoliv nebo za jakých podmínek lze vodu ke koupání využívat.  V případě, že kvalita vody v koupališti přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, je povinností provozovatele informovat o této skutečnosti všechny návštěvníky jím provozovaného zařízení a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umístěna na všech pokladnách u vstupu na koupaliště, a pokud zde nejsou, pak v blízkosti koupaliště na viditelném místě, musí být snadno čitelná v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody.

Druhá linie sledování kvality vody ke koupání ve volné přírodě představuje sledování kvality vody v povrchových vodách, které pro svou vyhovující jakost vody využívá ke koupání větší počet osob a není zde provozováno koupaliště – jedná se o tzv. koupací oblasti bez provozovatele. Na rozdíl od výše uvedených klasicky provozovaných koupališť ve volné přírodě, se zde nevybírá vstupné, ale také zde obvykle nebývá žádná doplňková vybavenost pro rekreační vyžití návštěvníků a ve většině případů ani žádné sociální zařízení. Na těchto místech sleduje kvalitu vody v pravidelných intervalech stát – tj. krajské hygienické stanice. V případě, že kvalita vody přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, daným výše citovanou vyhláškou, je vydán zákaz koupání. Povinností příslušné krajské hygienické stanice je informovat o této skutečnosti návštěvníky na svých webových stránkách, další informace o daném koupacím místě je pak povinna zveřejnit na informační tabuli, umístěné na snadno dostupném místě v blízkosti koupacího místa. V letošní letní rekreační sezoně bylo krajskými hygienickými stanicemi takto sledováno 122 lokalit.

Každoročně před zahájením letní rekreační sezony je vydáván Ministerstvem zdravotnictví seznam lokalit, na kterých bude v nastávající letní rekreační sezoně sledována kvalita vody z pohledu jejího využívání ke koupání osob.  Návrh seznamu je zveřejňován před zahájením letní rekreační sezony na webových stránkách všech krajských hygienických stanic i webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, kdokoli z veřejnosti může k návrhu podat připomínky a následně je tento seznam, na základě podaných připomínek a jejich vyhodnocení, upraven.    

Samozřejmě existují ještě další přírodní vodní plochy, kromě výše vyjmenovaných, které využívají někteří občané ke koupání. Je však nutno si uvědomit, že kvalita vody z hlediska možného ohrožení zdraví při koupání a při vodní rekreaci není na těchto vodních plochách nikým sledována. Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí nesou rodiče.

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti jsou na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zveřejněny nejdůležitější informace o této problematice. Tyto stránky přispívají k informovanosti veřejnosti a reakce a dotazy občanů dokladují, že během rekreační sezony jsou stránky často navštěvovány. Veřejnosti jsou zde zpřístupněny obecné informace, např. hrozící nebezpečí z koupání ve volné přírodě, infekční onemocnění, vliv UV záření na lidský organismus, možné nebezpečí při výskytu sinic ve vodě apod. Tyto materiály upozorňují na možné negativní ovlivnění nebo dokonce poškození zdraví obyvatel, ke kterému může dojít z neznalosti nebo podcenění některých faktorů, jako je v poslední době často diskutovaný vliv UV záření, nebo nadměrný výskyt sinic ve vodě. V průběhu rekreační sezony jsou zde také zveřejňovány sumární informace v rámci celé ČR o jakosti vody v těch koupalištích a koupacích oblastech, kde byl vyhlášen zákaz koupání nebo byla zjištěna zhoršená kvalita vody ke koupání. Další doplňující informace, např. o doplňkové vybavenosti konkrétního koupaliště, lze získat na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.  

Dále byly i v letošní koupací sezoně v provozu webové stránky www.koupacivody.cz, spravované Ministerstvem zdravotnictví, které velmi přehledně na mapových podkladech ukazují jak místa, která jsou z pohledu kvality vody ke koupání  sledována, tak jejich aktuální kvalitu vody.

V koupací sezoně 2021 bylo orgány ochrany veřejného zdraví sledováno celkem 292 míst využívaných ke koupání, z toho 170 provozovaných koupališť ve volné přírodě a 122 koupacích oblastí. Orgány ochrany veřejného zdraví bylo odebráno 1012 kontrolních vzorků vody k provedení laboratorních analýz, ze strany provozovatelů bylo odebráno 898 vzorků. Na základě provedených laboratorních analýz byl v letní rekreační sezoně 2021 vydán orgány ochrany veřejného zdraví zákaz koupání (černý symbol) na  9 lokalitách v ČR. Kvalita vody, označená jako nevhodná ke koupání (červený symbol), byla zjištěna na 30 lokalitách (podrobněji viz přiložené tabulky). Nevyhovující kvalitu vody ke koupání vykazovalo tedy celkem 39 lokalit, tj. 13,3 % ze všech sledovaných lokalit.            

I během  rekreační sezony 2021 měla značná část koupališť problémy především s nadměrným růstem fytoplanktonu – sinic, což bylo také hlavním důvodem k vydávání zákazu koupání.  Sinice se v našich vodách vyskytují z důvodu znečištění povrchových vod především v ukazateli fosfor, který při zvýšené teplotě a délce slunečního svitu přispívá k jejich nadměrnému rozvoji. Metod k zamezení rozvoje sinic je celá řada. V současné době jsou stále častěji k likvidaci sinic používány různé algicidní látky v rámci preventivního ošetření vod; v případě rozšíření sinic pak látky, které fungují jako koagulanty. Ekonomicky je likvidace již rozvinutého květu sinic značně náročná a nevykazuje dlouhodobý efekt –  prioritně by tedy mělo být zamezeno dotaci živin, především fosforu, do povrchových vod, což lze zajistit pouze důsledným dobudováním třetího stupně čištění odpadních vod u všech stávajících čistíren odpadních vod a vybudováním nových čistíren odpadních vod ve městech a obcích, které odpadní vody zatím nečistí.

Některé oblasti se potýkaly také s výskytem cerkáriové dermatitidy. Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže. Je doprovázena intenzivním svěděním. Způsobují ho drobní parazitičtí živočichové (především rodu Trichobilharzia), jejichž životní cyklus je vázán jednak na vodní plže a dále na vodní ptáky (např. kachny). Z hlediska cerkáriové dermatitidy je nejdůležitější fází životního cyklu tzv. cerkáriové stádium, kdy se uvolní z plže do vody a snaží se najít vodního ptáka, ve kterém by dokončilo svůj vývoj. Pokud narazí cerkárie na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže, kde však nemají schopnost přežít. Způsobují však velmi nepříjemné intenzivní svědění kůže.

Závěr

Počet provozovaných koupališť a sledovaných vodních ploch ke koupání sledovaných krajskými hygienickými stanicemi se ve srovnání s předcházejícími lety příliš nemění. Je budováno a uváděno do provozu stále více koupališť, vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody (tzv. biotopů). Na těchto lokalitách obvykle bývá kvalita vody v průběhu celé rekreační sezony velmi dobrá – v letošní rekreační sezoně bylo v provozu v ČR již 27 biotopů.

Letošní léto bylo podle informací Českého hydrometeorologického ústavu teplotně průměrné, srážkově spíše nadprůměrné. Nevyhovující kvalitu vody ke koupání vykazovalo v rekreační sezóně 2021 celkem 39 sledovaných lokalit, tj. 13,3 %.   Všechny zákazy ke koupání (9 lokalit – viz přiložené tabulky) byly orgány ochrany veřejného zdraví vydány z důvodu nadměrného výskytu sinic vyjma lokality „Rybník Dlouhý“ v okrese Ústí nad Orlicí, kde byl zákaz vydán z důvodu masivního úhynu ryb.

Přílohy